Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Publisert: 18. oktober 2021

Tekstplakat med ord om helsepedagogikk

Våren 2022 tilbyr Frambu og Høgskolen i Innlandet for fjerde gang studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser”. Emnet er på 15 studiepoeng og gjennomføres på deltid over et halvt år. Studiet er nettbasert med én dags oppstartsamling og ti dagers hjemmeeksamen. Noe for deg eller noen du kjenner? Da anbefaler vi å søke nå!

Stadig flere får og lever med en sjelden diagnose i Norge. Behovet for kompetanse om dette er derfor økende. Studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser” gir grunnleggende kunnskap om sjeldne diagnoser og tilrettelegging for ulike behov.

Studiet passer både som valgfritt studieemne for studenter i helse-, sosial- eller pedagogiske fag og som etterutdanning for alle som kan møte barn, ungdom eller voksne med sjeldne diagnoser i helsestasjon, barnehage, skole, hjem, arbeid, fritid, habiliteringstjeneste, PPT, barnevern, NAV eller liknende.

Hva er helsepedagogikk?

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring. Sentralt i dette står styrking av brukerens handlingskompetanse og motvirking av forhold som kan føre til passivitet eller uheldig avhengighet til hjelpeapparatet. Det handler også om å forstå hva som fremmer læring og mestring, og hva som kan være til hinder for dette.

Studieemnet består av følgende moduler
  • Hva er en sjelden diagnose?
  • Ulike typer diagnoser og særlige utfordringer ved dem
  • Helsepedagogikk ved sjeldne diagnoser
  • Livsløpsperspektiv og langsiktig planlegging
  • Holdninger og etikk
Formålet med studiet

Hensikten med studiet er å gi fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med sjeldne diagnoser økt kunnskap, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse.

Bakgrunnen for studiet

Det finnes trolig mer enn 200 000 personer med en sjelden diagnose i Norge. Det er dokumentert at mangel på kunnskap om sjeldne diagnoser blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende. Det er vesentlig for disse at tjenesteyterne i deres hjemkommune har kunnskap, kjenner kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Praktisk informasjon
  • Studiet starter i siste halvdel av januar 2022
  • Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å kunne delta
  • Studieavgiften er kun kr 5 670, som dekker oppstartsamling med lunsj og kostnader knyttet til eksamen
  • Søknadsfrist er 15. november 2021 (begrenset antall plasser)
  • Bestått eksamen gir 15 studiepoeng
Les mer om studiet hos Høgskolen i Innlandet

  .

Vil du dele dette med noen andre?