Fritid

Fritid

Lek og aktiv fritid er sentralt for barnas sosialisering. Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha problemer med å delta i uorganisert lek og er derfor mer avhengig av organiserte aktiviteter for å unngå sosial isolasjon. Det finnes ingen etat eller instans som tar seg av fritidstilbud til barn, det er sjeldent at hjelpeapparatet har noe formalisert ansvar for å fremme den enkeltes fritid, så i praksis blir dette foreldrenes ansvar.

For mange familier og nærpersoner oppleves det gjerne mye frustrasjon knyttet til feltet fritid. Med et ønske om å tilby eller bidra til en økt deltagelse i ekte og meningsfulle fritidsaktiviteter er det mange som opplever å komme til kort. Uten tilstrekkelig kunnskap om de muligheter som finnes i det lokale fritidstilbudet, og uten støtteressurser og kompetanse knyttet opp mot tilrettelegging av aktuelle fritidstilbud, er det også vanskelig å nå dette målet. Konsulenten for funksjonshemmede, dersom kommunen har det, kan være et sted å få veiledning og støtte.

Kulturkontoret har ofte oversikt over fritidstilbud i kommunen, og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan gi tips om kurs, leirvirksomhet og likemannsarbeid. Det er viktig at en her ser muligheter framfor begrensninger! For eksempel kan et barn med cri du chat syndrom gjerne delta i et kor selv om det ikke synger selv. Barnet vil ha stor glede av mange andre elementer som det å være i det musikalske, delta i det sosiale samværet med jevnaldrende, delta i pausene hvor det serveres ”saft og kjeks” og å delta på konserter der en selv er aktør. Deltagelse i teatergruppe kan også være veldig spennende. Tenk gleden ved å bli sminket, ha forskjellige kostymer og kanskje også kunne ha en replikk eller to ved hjelp av for eksempel Big mac.

Norges Idrettsforbund kan også kontaktes. Disse har utviklingskonsulenter med kompetanse på tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet. Disse kan være pådrivere for å sette i gang aktiviteter tilrettelagt lokalt for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Se www.idrett.no.

I denne sammenheng er det lokale idrettslaget en viktig aktør som kan bidra med både kompetanse og løsninger på praktiske forhold. 

Norges idrettsforbund har en liste over materiell om idrett for funksjonshemmede som kan være nyttig for de som skal legge til rette for ulike aktiviteter, samt andre interesserte.

Lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn og det er store muligheter for individuell tilpasning og tilrettelegging for mange aktiviteter. Svært viktig er det også å ta utgangspunkt i familiens interesser og behov for aktivitet.

Se også fysioterapi og Frambus nettsider om fritid.

 

Vil du dele dette med noen andre?