Høyere utdanning

Hurlers sykdom tilhører sykdomsgruppen mukopolysakkaridoser, som er arvelige, medfødte stoffskiftesykdommer som skyldes ufullstendig nedbrytning av mukopolysakkarider (slimsukkerforbindelser) i de delene av cellen som kalles lysosomer. Hurlers sykdom (mukopolysakkaridose type I; MPS I) er den vanligste mukopolysakkaridosen og har stor variasjon i alvorlighetsgrad. Sykdommen er karakterisert ved skjelettforandringer med kortvoksthet og påfallende grove ansiktstrekk, funksjonsnedsettelser, avleiringer i øyets hornhinne, og lever- og miltforstørrelse. Det finnes nå behandlingsmuligheter som kan bremse sykdomsutviklingen.  De fleste personer med diagnosen har likevel behov for både medisinsk og annen tverrfaglig oppfølging gjennom hele livsløpet.

Tilrettelegging av studie- og arbeidsplass 
Alle studiesteder skal være tilrettelagt for studenter med funksjonshemninger i følge norsk lov (1). Likevel er det stor variasjon mellom studiestedene.

Studiestedene har rådgivnings- eller konsulenttjeneste for funksjonshemmede studenter som tilbyr følgende tjenester:

  • Behovsutredning og rådgivning
  • Utlån av ulike typer hjelpemiddel 
  • Tilpasning på lesesalen
  • Tilrettelegging til eksamen
  • Utprøving av datautstyr
  • Testing av dyslektikere og utskriving av attest
  • Tilrettelegging av det fysiske miljøet

Unge funksjonshemmede har en nettside med informasjon som kan være nyttig for ungdom som planlegger eller er i utdanning. 
 
Rettigheter 
Universitetsloven (1) gir studenter med særskilte behov rett til tilrettelegging, så langt det er mulig og rimelig. En slik tilrettelegging må ikke føre til reduksjon i faglige krav(§ 4-3).

Også når det gjelder søknad til høyere utdanning, kan man søke om særskilt vurdering ved opptak. Dette gjelder hvis du mener at du har dårligere karakterer enn det som kreves på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det er opp til det enkelte lærestedet å vurdere dette (§7-13) (2). Søknadsfristen for særskilt vurdering er tidligere enn ved samordnet opptak.

Man kan også søke om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse (§3-2) (2).

Det finnes også mulighet for å søke om forhåndsløfte (gjelder kun høyskoler, ikke universitet) slik at man kan planlegge i god tid. For å få forhåndsløfte må man søke tidligere enn samordnet opptak.

Det finnes også lover og retningslinjer som regulerer den fysiske tilgjengeligheten på universitet og høyskoler. Men det varierer fra bygg til bygg hvor godt tilrettelagt det er. Ta kontakt med studiestedet tidlig for å se hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes og hva som eventuelt må endres.

Referanser

1. Norge, Universitetsloven. 2005, Oslo: Cappelen Akademisk. 27 s.
2. Kunnskapsdepartementet, Forskrift til opptak om høyere utdanning. 2007.

Vil du dele dette med noen andre?