Overganger

Overganger

For personer med fragilt X syndrom (FXS) bør overganger til nye arenaer planlegges godt og i god tid før overgangen skal skje. Vi anbefaler at planleggingen starter gjerne to år og minst ett år før den aktuelle overgangen. I forkant av overganger bør det foretas en grundig kartlegging. I mange kommuner finnes det gode planer og prosedyrer for ulike overgangssituasjoner. Foreldre og fagpersoner kan etterspørre slike planer i sin kommune.

Ulike aktuelle overganger:

  • Hjem – barnehage
  • Barnehage – skole
  • Grunnskole – ungdomsskole
  • Ungdomsskole – videregående skole
  • Videregående skole – eventuelt folkehøgskole 
  • Videregående skole – arbeid
  • Hjem – avlastning
  • Folkehøgskole – eget hjem
  • Foreldrehjem – eget hjem

Du kan lese mer om overgang fra barnehage til skole i ”Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole”. På side 10 står det om regelverk og rammebetingelser for overgangen.

Vi anbefaler en godt planlagt overgang med besøk på det nye stedet i forkant og at kjent personale blir med i en overgangsfase. Personalet på det nye stedet må få tilstrekkelig informasjon om diagnosen fragilt X syndrom generelt og den det gjelder spesielt. De må få opplæring i forkant og veiledning underveis. Når en person med fragilt X syndrom skal over fra et tilbud til et annet må opplegget være i samsvar med, og bygge videre på det som har vært gjort tidligere.

Å planlegge overgangen og å overføre kunnskap om personen med fragilt X syndrom til ny arena handler om å vise respekt for individet, deres ervervede erfaringer og kunnskap.

Personer med fragilt X syndrom har i mange tilfeller utfordringer knyttet til engstelse på nye og ukjente steder, i nye situasjoner og i møte med nye mennesker. Deres sansebesvær og kommunikasjonsvansker vil kunne bli forsterket i nye situasjoner og føre til uro og engstelse. Dette kan vise seg både som frustrasjonsutbrudd og ekstrem tilbaketrekking.

Foreldrenes opplevelse
Overganger til nye arenaer kan oppleves som vanskelige for foreldre. De kjenner sine barn og deres vansker og er opptatt av at deres barn skal bli godt ivaretatt. Det er viktig at foreldrene blir sett på som en ressurs og at de blir tatt på alvor. Det er også viktig å ta foreldrene med på råd og drøftinger i prosessen.

Foreldre står ofte ovenfor vanskelige valg når overganger skal planlegges, for eksempel: ”Skal vi velge nærskolen eller en spesialskole i nabokommunen?” De skal ta stilling til både følelsesmessige, praktiske og økonomiske valg, noe som gjør prosessen komplisert.

Det er viktig at foresatte får presentert de ulike alternativene som finnes og hva de innebærer. Foreldre skal ikke selv behøve å lete opp alternativene. En del steder i Norge finnes det ikke alternativer å velge mellom. Dette kan også oppleves som vanskelig for foreldre.

Overganger i tjenesteapparatet
Overganger berører også det offentlige tjenesteapparatet. Informasjon fra den avleverende instans til den mottakende instans er svært viktig.


Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Avhengig av kommunale/lokale forhold er PPT noe ulikt organisert. Det varierer derfor om det er bytte av kontaktperson i PPT mellom barnehage og grunnskole, og eventuelt i overgang til ungdomsskolen.

Når personen med fragilt X syndrom går over i videregående skole skiftes det over fra kommunalt PPT, til fylkeskommunalt PPT for videregående. I dette skiftet vil det med stor sannsynlighet også være et skifte av kontaktperson. I Oslo ligger PPT for videregående på kommunalt nivå etter geografisk beliggenhet tilknyttet skolegruppene slik PPT for grunnskolen er organisert.


Habiliteringstjenesten
Habiliteringstjenesten er på fylkesnivå og skiller mellom barne- og voksenhabilitering. Skillet går ved fylte 18 år. Dette kan være en sårbar alder da de fleste er midt i sin videregående utdanning. Det er derfor viktig at de med elever i videregående skole er oppmerksom på skiftet fra barne- til voksenhabilitering. Som et godt eksempel kan nevnes at Trondsletten Habiliteringssenter har arrangert kurs hvor de har invitert foreldre til aktuelle årskull til å delta på kurs med tittelen ”Snart 18 år, kurs for foreldre til ungdom med sammensatte hjelpebehov”, hvor blant annet overgangen fra barne- til voksenhabilitering er tema.

Vil du dele dette med noen andre?