Pedagogisk kartlegging

Pedagogisk kartlegging

Et barn som viser forsinket utvikling på ett eller flere utviklingsområder, bør henvises til pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i kommunen. PPT utarbeider en sakkyndig vurdering som redegjør for barnets spesielle behov, samt viser om barnet har behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som bør gis. 

Den sakkyndige vurderingen danner grunnlaget for individuell opplæringsplan (IOP). IOP skal vise målene og innholdet for opplæringen, samt hvordan opplæringen skal organiseres. Les om Spesialpedagogiske rettigheter før opplæringspliktig alder og Rett til spesialundervisning i grunnskolealderen på Frambus temasider

For mange med Cornelia de Langes syndrom (CdLs) kan en deltakelsesfokusert IOP være et godt alternativ til IOP. Dersom personen bor i egen bolig, kan deltagelses- og opplevelsesplan (DOP)  benyttes for å sikre utvikling og kvalitet i arbeidet og bidra til å skape godt livsinnhold.

For å kunne utarbeide en IOP/IODP/DOP, bør den enkeltes ferdigheter innenfor de ulike uviklingsområdene kartlegges. For å finne fram til riktige opplæringsmål, metoder og materiell, bør en slik kartlegging være helhetlig og gjennomføres regelmessig. IOP/IODP/DOP bør være en del av individuell plan (IP).

Pedagogisk kartlegging av personer med Cornelia de Langes syndrom
Personer med CdLs kan være vanskelig å teste formelt med standardiserte tester. Dette er fordi mange av disse testene krever en viss språklig funksjon og en evne til å utføre oppgaver på oppfordring fra testeren. Der det er mulig å teste med formaliserte tester er det ofte PPT og/eller habiliteringstjenesten som gjennomfører dette. Enkelte skoler har også personale med spesialpedagogisk kompetanse som gjennomfører formell kartlegging.

Den pedagogiske kartleggingen bør i tillegg til standardiserte tester være basert på observasjon, gjerne med bruk av video og samtaler med foreldre og andre nærpersoner. Nært samarbeid mellom foreldre, barnehage/skole/arbeidsplass, PPT, habiliteringstjenesten og andre involverte aktører er viktig for å sikre helheten i kartleggingen. Kunnskapen og erfaringen som foreldre til personen med CdLs har er avgjørende og har stor betydning for best mulig forståelse av hans/hennes ferdigheter og muligheter.

I kartlegging av utviklingsnivå for personer med CdLs, har Frambu god erfaring med å benytte Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse af små børn, som kan gi god oversikt over personens ferdigheter på ulike utviklingsområder (1). Spørsmålene i materialet gir godt utgangspunkt for samtaler/diskusjoner rundt funksjonsnivå og behov, noe som gir godt grunnlag for videre samarbeid partene imellom. Intervjuguiden er begrenset oppad til et funksjonsnivå tilsvarende seks års alder. 

Les mer om pedagogisk kartlegging på Frambus temasider.

Referanser 

  1. (1) Weltzer, H. (1991). Kuno Beller’s udviklingsbeskrivelse af små børn – et pædagogisk hjælpemiddel. Psykologisk forlag: København.
  2. (2) Hoëm, B.S. & Andresen, M. (2012). Barn med Cornelia de Langes syndrom og deres væremåte i sosial samhandling. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Høgskolen i Østfold: Hiof, Avdeling for lærerutdanning.

     

 (Sist faglig gjennomgått 16.08.2018)

Vil du dele dette med noen andre?