Rammer og struktur

På grunn av utviklingshemningen og de konsekvensene det medfører er personer med fragilt X syndrom (FXS) mer sårbare i forhold til ukjente og ustrukturerte situasjoner. Mange personer med FXS har spesielle problemer med å få tilstrekkelig oversikt over dagens mange aktiviteter. Det kan føles forvirrende å ikke vite sikkert hva som forventes av en, eller hva man skal være med på i løpet av dagen. Dette betyr at det er viktig å tenke igjennom på hvilken måte det tilrettelegges for en best mulig hverdag. Personalet som jobber med mennesker med FXS bør tenke gjennom følgende:

 • Hvordan blir personen møtt?
 • Er dagen oversiktlig i forhold til tid, sted, rom og personer?
 • Hvordan er overgangen mellom de ulike aktivitetene og arenaene?
 • Er det en balanse mellom aktivitet og hvile?
 • Hvordan er bemanningen organisert? Blir det mange bytter av personalet i løpet av dagen?
 • Hvordan er samarbeidet i personalet?
 • Hvordan er samarbeidet mellom de ulike arenaene?

Erfaringer viser at struktur, oversikt og forutsigbarhet er viktige faktorer for å skape trygghet. I all aktivitet er det er det viktig med en klar begynnelse og slutt slik at personen vet hva som skal skje. Dagen bør sees på som en helhet slik at f.eks. skole, SFO og tid hjemme sees i sammenheng. Det bør også tilstrebes å begrense antallet forflytninger og bytter av rom og lokaler. Et svært nyttig hjelpemiddel for å få oversikt over dagens mange aktiviteter er dagtavle. Bilder til dagtavler eller timeplaner vil gi visuell oversikt og bidra til bedre forutsigbarhet og struktur på dagen. Alle dagens gjøremål, små og store, både hjemme og i barnehagen eller på skolen eller dagsenteret, kan settes opp i system ved å bruke bilder av aktivitetene. Forberedelser til hendelser gir kontroll. Det gjelder ikke bare situasjoner personen liker, men også situasjoner han/hun ikke liker. Det er viktig å være sikker på det som skal skje.


Dagtavle
er et redskap som gir oversikt i forhold til:

 • hva som skal skje
 • når aktiviteten skal skje
 • hvor aktiviteten skal være
 • hvem personen skal være sammen med

For hver aktivitet som blir gjennomført, kan man snu det aktuelle bildet for å visualisere aktivitetene som gjenstår. Dette vil også gi en visuell tidsoppfatning av hvor langt på dagen det er og kan bidra til læring av rekkefølge og tidsbegrep. Dagtavla skal være enkel, men gi tilstrekkelig informasjon. For mye informasjon kan gjøre dagtavla uoversiktlig og den viktigste informasjonen kan bli borte. Dagtavla bør også gi muligheten for å gi egne valg. Valgmulighetene må være gjennomtenkt i forkant slik at det er reelle og gjennomførbare valg.

Cognitass Struktur gir forenklet støtte til gjennomføring av aktiviteter. 

Det er en forenklet programvare for visualisering av rekkefølge og struktur i aktiviteter. Handlingskjeder visualiseres med bilder og tekst som kan leses opp. Enkel innkjøpsliste, fotolagring, musikkavspilling og regnskapsnotater. Erfaringer viser at voksne med FXS har stor glede og utbytte av Cognitass.

Les mer om hvordan du kan søke om Cognitass Struktur her.

Cognitaklokken er en enkel dagsplan med klokke og påminning som gir en bedre forståelse av tiden.

Flere kognitive hjelpemidler finnes på www.cognita.no

Vil du dele dette med noen andre?