Videre utdanning

Nevrofibromatose (NF1) er en tilstand som kan gi fra få og milde til mange og alvorlige utslag og symptomer avhengig av hvor nevrofibromene utvikler seg. Tilstanden kan variere mye, selv innen samme familie. Symptomene kan øke med alderen, men det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil bli for den enkelte. Uforutsigbarheten dette medfører kan oppleves som en påkjenning for mange.

Folkehøgskole

For mange med NF 1, vil et år på folkehøgskole fungere som et modningsår der det er mulig å fordype seg i selvvalgte fag og dyrke interesser i et sosialt fellesskap. Mange opplever at de lettere kan ta valg med hensyn til videre utdanning og valg av yrke etter et år på folkehøgskole. Samtidig vil de fleste oppleve at de blir mer selvstendige ved å bo på internat i et trygt miljø i god avstand fra foreldrehjemmet.

Noen folkehøyskoler tilbyr tilrettelagte linjer hvis det er nødvendig med ekstra støtte og hjelp i hverdagen. Les mer om folkehøyskoler på Frambus temaside og på www.folkehogskole.no.

For noen kan det være aktuelt å søke om å få dekket opplæring på folkehøgskole gjennom folketrygdloven. Her kan du lese mer om tilrettelagt folkehøgskole

Tilrettelegging av studie- og arbeidsplass

Alle studiesteder skal være tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne, ifølge universitets- og høyskoleloven (1). Likevel er det stor variasjon mellom studiestedene på dette området.

Studiestedene har rådgivnings- eller konsulenttjeneste for funksjonshemmede studenter som tilbyr følgende tjenester:
• behovsutredning og rådgivning
• utlån av hjelpemidler
• tilpasning på lesesalen
• tilrettelegging under eksamen
• utprøving av datautstyr
• testing av dyslektikere og utskriving av attest
• tilrettelegging av det fysiske miljøet

Unge funksjonshemmede har en nettside med informasjon som kan være nyttig for ungdom som planlegger eller er under utdanning. Du finner den her.

Rettigheter i høyere utdanning

Søknad
Også når det gjelder høyere utdanning, er det mulig å søke om særskilt vurdering ved opptak. Dette gjelder hvis du mener at du har dårligere karakterer enn det som kreves på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det er opp til det enkelte lærestedet å vurdere dette (§ 7-13) (2). Søknadsfristen for særskilt vurdering er tidligere enn ved samordnet opptak.

Det er videre mulig å søke om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse (§ 3-2) (2). I tillegg kan det søkes om forhåndsløfte ved høyskoler, men ikke ved universitet. Forhåndsløfte kan gi bedre mulighet for å planlegge. For å få dette, må det søkes på et tidligere tidspunkt enn samordnet opptak.

Gjennomføring av studiet
Universitets- og høyskoleloven (1) gir studenter med særskilte behov rett til tilrettelegging så langt det er mulig og rimelig. En slik tilrettelegging må ikke føre til reduksjon i faglige krav (§ 4-3).

Det finnes også lover og retningslinjer som regulerer den fysiske tilgjengeligheten på universitet og høyskoler. Det varierer imidlertid fra bygg til bygg hvor godt tilrettelagt det er. Ta tidlig kontakt med studiestedet for å se hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes og hva som eventuelt må endres.

Fra 2011 kan studenter med nedsatt funksjonsevne få 12 måneders studiefinansiering, tilleggstipend og tiltak mot ekstra store studielån. Les mer om dette på temasidene til Lånekassen om nedsatt funksjonsevne.

Referanser

1. Lov om universiteter og høyskoler (Universitets- og høyskoleloven), (2005).
2. Forskrift om opptak til høyere utdanning.  2007 [03.09.2012].

 

 

Vil du dele dette med noen andre?