Videregående skole

Videregående skole

Jenter med trippel X har vanligvis normale fysiske trekk med lang sluttlengde. Hos en del kan kognitive vansker gi lærevansker og emosjonelle problemer. Mental kapasitet kan også være redusert, og motorisk utvikling og språkutvikling kan være forsinket sammenlignet med jevnaldrende. Variasjonen i gruppa er imidlertid stor. I mange tilfeller fungerer jentene så godt at man ikke mistenker noen diagnose. 

Kartlegging av interesser, styrker og muligheter

Jenter med trippel X må få den samme informasjonen og veiledningen fra karriereveileder som andre ungdommer. Interesser og motivasjon er utgangspunktet for valg av videre utdanning og yrke. For enkelte kan det være hensiktsmessig med utplassering i arbeidslivet i løpet av den videregående opplæringen for å prøve ut ulike sider ved seg selv og få erfaringer. Personer med språk- og lærevansker lærer ofte mer effektivt gjennom å gjøre i praksis. Det er like viktig å ta utgangspunkt i interesser og personlige egenskaper hos jenter med trippel X ved valg av linje som for andre ungdommer.

Tilrettelegging for læring og utvikling

Språkvansker og redusert finmotorikk kan føre til lese- og skrivevansker som bør kartlegges (1,2). Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på fylkesnivå har kompetanse og veiledningsansvar i forhold til ungdommer med lese- og skrivevansker.

For mer informasjon om kognitive ferdigheter, lærevansker og tilrettelegging, se menypunktet om grunnskolealder.

Les mer om tilrettelegging i videregående opplæring på Frambus temasider.

Sosialt nettverk

Frambu har erfaring med at jenter med trippel X som har språkvansker har vanskelig for å delta i skolens sosiale liv på lik linje med andre (1). Sosial usikkerhet kan føre til isolasjon og depresjon som beskrevet under menypunktet om grunnskolealder. De er i større grad enn andre avhengig av et inkluderende og trygt miljø som stimulerer til kontakt med andre. Enkelte kan ha gode læreferdigheter i forhold til det skolefaglige, men kan likevel ha store lærevansker som følge av sosial angst. Noen har et større læringsutbytte i mindre grupper. Jenter med trippel X er i større grad enn andre avhengig av at noen ser deres behov og kan fungere som deres talsperson dersom jenta ikke klarer selv å formidle sine behov overfor lærere og medelever. Enkle tiltak som er tilpasset enkeltindividet kan gi jenta med trippel X en vesentlig bedre skolehverdag.

Les mer om psykisk helse på Frambus temasider.

Referanse

 

(Faglig oppdatert februar 2014)

Vil du dele dette med noen andre?