Videregående skole

Ungdom med VHL må få samme informasjon og veiledning fra karriereveileder som andre ungdommer. Interesser og motivasjon er utgangspunktet for valg av videre utdanning og yrke. Det er nødvendig at den som veileder ungdommen har kunnskap om VHL og de ulike utfordringene som ungdom med denne diagnosen kan ha.

Samarbeid skole/hjem
På videregående skole er samarbeidet med hjemmet ofte noe mer begrenset sammenliknet med grunnskolen. I starten er det likevel viktig å opprette en god dialog for å sikre at skolen har god nok informasjon for å kunne tilrettelegge opplæringen etter elevens behov.

Tverrfarlig samarbeid
I noen tilfeller kan det være behov for kontakt og samarbeid med andre fagpersoner. Det kan gjelde ergoterapeut for å få på plass nødvendige hjelpemidler og praktisk tilrettelegging, fysioterapeut for å få et godt opplegg i kroppsøving og annet helsepersonell for å sikre korrekt informasjon om diagnosen og de helsemessige konsekvensene av denne.

Eksamen
Les om tilrettelegging under eksamen i rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (1).

Fysisk aktivitet
Elever med VHL i videregående skole kan ha behov for tilrettelagt kroppsøving. Eleven må tas med på råd i planleggingen for å sikre en god tilrettelegging og fysioterapeut kan være en nyttig samarbeidspartner.

Rettigheter
Ungdom med VHL har i likhet med andre elever i videregående skole rett på tilrettelegging (2).

Unge funksjonshemmede har laget en rettighetsportal tilpasset unges behov. Les hva de sier om Rettigheter i forhold til pedagogisk tilrettelegging i videregående utdanning.

Informasjon om diagnosen
I videregående skole vil de aller fleste elevene med VHL selv bestemme om de skal informere om diagnosen og i så fall hvordan dette skal gjøres overfor medelever og andre i skolemiljøet. Det er viktig ar det er ungdommen som bestemmer hva som skal overleveres av informasjon til de enkelte partene.

Frambus erfaring er i hovedsak at det å gi informasjon virker positivt. Det kan være hensiktsmessig å få hjelp av helsefaglig personell når slik informasjon skal gis.

Referanser

  1. Utdanningsdirektoratet, retningslinjer for elever og privatister som trenger spesielle tiltak og særskilt tilrettelegging ved eksamen. 1996
  2. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 17. juli 1998 nr 61

 

Vil du dele dette med noen andre?