Forskning

Frambu har som mål å samle, bygge opp og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til brukere, familier, fagpersoner og myndigheter. Slik kan vi bidra til at våre brukere skal kunne mestre sine liv med størst mulig grad av selvstendighet. Senteret skal ha høy kompetanse og kvalitet i arbeidet og tjenestene vi tilbyr og leverer. Forskning og utviklingsarbeid er med på å legge premissene for dette.

Lang erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Det er relativt nytt at sentrene for sjeldne diagnoser skal initiere og drive egen forskning. Frambu har likevel i lang tid vært samarbeidspart i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Senteret har derfor gode forutsetninger for å drive egen forskning.

Frambus forskningsstrategi

For å drive best mulig forskning, har vi utviklet en egen forskningsstrategi. Hovedvekten av forskningen på Frambu ligger på diagnosespesifikk kunnskap, deltakelses- og brukerperspektivet og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden eller lite kjent diagnose. Satsningsområdene vurderes hvert år og nedfelles i den årlige Frambuplanen.