Fritid

Illustrasjon av barn og unge i aktivitet

Lek og aktiv fritid er sentralt for barnas sosialisering. Barn med nedsatt funksjonsevne kan ha problemer med å delta i uorganisert lek og er derfor mer avhengig av organiserte aktiviteter for å unngå sosial isolasjon. Det finnes ingen etat eller instans som tar seg av fritidstilbud til barn, det er sjeldent at hjelpeapparatet har noe formalisert ansvar for å fremme den enkeltes fritid, så i praksis blir dette foreldrenes ansvar.

For mange familier og nærpersoner oppleves det gjerne mye frustrasjon knyttet til feltet fritid. Med et ønske om å tilby eller bidra til en økt deltagelse i ekte og meningsfulle fritidsaktiviteter er det mange som opplever å komme til kort. Uten tilstrekkelig kunnskap om de muligheter som finnes i det lokale fritidstilbudet, og uten støtteressurser og kompetanse knyttet opp mot tilrettelegging av aktuelle fritidstilbud, er det også vanskelig å nå dette målet. Konsulenten for funksjonshemmede, dersom kommunen har det, kan være et sted å få veiledning og støtte.

Kulturkontoret har ofte oversikt over fritidstilbud i kommunen, og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan gi tips om kurs, leirvirksomhet og likemannsarbeid. Det er viktig at en her ser muligheter framfor begrensninger! For eksempel kan et barn gjerne delta i et kor selv om det ikke synger selv. Barnet vil ha stor glede av mange andre elementer som det å være i det musikalske, delta i det sosiale samværet med jevnaldrende, delta i pausene hvor det serveres ”saft og kjeks” og å delta på konserter der en selv er aktør. Deltagelse i teatergruppe kan også være veldig spennende. Tenk gleden ved å bli sminket, ha forskjellige kostymer og kanskje også kunne ha en replikk eller to ved hjelp av for eksempel Big mac.

Norges Idrettsforbund kan også kontaktes. Disse har utviklingskonsulenter med kompetanse på tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet. Disse kan være pådrivere for å sette i gang aktiviteter tilrettelagt lokalt for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Se www.idrett.no.

I denne sammenheng er det lokale idrettslaget en viktig aktør som kan bidra med både kompetanse og løsninger på praktiske forhold.

Norges idrettsforbund har en liste over materiell om idrett for funksjonshemmede som kan være nyttig for de som skal legge til rette for ulike aktiviteter, samt andre interesserte.

Lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn og det er store muligheter for individuell tilpasning og tilrettelegging for mange aktiviteter. Svært viktig er det også å ta utgangspunkt i familiens interesser og behov for aktivitet.

 

Grilling av pølser

Det er tidlig skumring en frambudag i slutten av september. Naturen er i gang med høstforberedelsene, og skogen ligger stille rundt oss. Hvem er vi, som våger å bryte stillheten her når bladene gjør sitt ytterste for å klamre seg fast til trærne? Vi, det er tre fritidsarbeidere, tre praksiselever fra en hjelpepleierlinje og 12 barn. Vi er på vei for å tilbringe en høstnatt utendørs…

Dette er begynnelsen av en stemingsrapport fra en utflukt under kurs på Frambu. For å lese eller laste ned hele, klikk her.

 

Muligheter og begrensninger i forhold til fritid for funksjonshemmede

Mange funksjonshemmede mangler fritidstilbud. I november 2000 arrangerte Frambu et todagers fagseminar for å sette fokus på teamet og se nærmere på muligheter og begrensinger i forhold til fritid for funksjonshemmede. Det er laget en oppsummering av forelesningene på dette seminaret.

Referatet kan du lese her.

Vil du dele dette med noen andre?