Saksbehandling

Om offentlig saksbehandling
Det kan være mye å huske på når man må forholde seg til ulike offentlige instanser og nivåer. På Frambu forsøker vi å forberede og styrke brukerne våre på kontakten med hjelpeapparet. Nedenfor vil dere finne noen av de punktene vi formidler under kursene våre

Hvorfor snakke om lover og ordninger?
Diagnosene Frambu gir tilbud til er sjeldne og lite kjente tilstander. Dette gjør samarbeidet med hjelpeapparatet ofte mer komplisert for brukerne våre. I praksis, for eksempel ved søknader om ulike ytelser og tjenester, hviler det et stort ansvar på brukerne å dokumentere tilstanden og følgene av den. En annen grunn til å formidle kunnskap om hjelpeapparatet er at det er viktig å ha oversikt over hvilke ytelser og tjenester som er aktuelle for dem.

Når man skriver søknader om diverse ytelser og tjenester er det viktig å belyse saken godt. Som nevnt er dette enda viktigere når man har en sjelden eller lite kjent tilstand. Det er få diagnoser eller funksjonshemninger som automatisk utløser trygdeytelser. Dette betyr at det er graden av funksjonshemning, merutgifter og meromsorg som danner grunnlag for ytelsene og tjenestene. Det er ofte vanskelig å skrive søknadene; noen ganger kan det være en psykisk påkjenning, mens andre ganger kan det være vanskelig å vite hvordan man best fremstiller situasjonen. Det er mange som kan hjelpe deg med søknaden, for eksempel habiliteringstjenesten, koordinator i ansvarsgruppen, saksbehandler hos NAV og liknende. Noen tips kan være å gi en grundig diagnosebeskrivelse, legge ved vedlegg fra fagpersoner, knytte det du søker om opp mot lovverket etc. Alle lover med rundskriv og forskrifter er tilgjengelig på internett. Det finnes mange gode nettsider for mer informasjon om dette, for eksempel www.lovdata.no, http://www.ffo.no/no/Rettighetssenteret/, www.nav.no.

Når du har søkt om noe, vil du få svar i form av et vedtak. Det er viktig at du får et skriftlig vedtak, slik at det blir lettere ved en eventuelt kan klage. Vedtaket skal nemlig begrunnes samtidig med at det treffes. Begrunnelsen skal inneholde både de regler vedtaket bygger på og de faktiske forhold som er lagt til grunn i vurderingen. Som regel er hensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn nevnt. Hvis man som søker ikke kjenner igjen sin egen fremstilling i vedtaket, kan man be om en utdyping.

Tips i forbindelse med korrespondanse med hjelpeapparatet:

• Ta kopi av alle brev du sender
• Ta vare på alle brev du mottar
• Noter tidspunkt, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler
• Pass på at du ikke får et muntlig avslag
• Husk at du har innsynsrett i saken

Vil du dele dette med noen andre?