1. Start planleggingen i god tid

Dersom barnet har en sjelden diagnose som innebærer at det er behov for større fysiske tilpasninger, bør planleggingen begynne to år før skolestart.  

Det er til stor hjelp for foreldrene dersom det etableres en ansvarsgruppe med en koordinator. I planleggingen av skolestart er det viktig å få fram hva som er barnets behov og hvilke tilretteleggingstiltak som må iverksettes på skolen, både knyttet til det faglige, fysiske og psykososiale. Det må også tidlig avdekkes om barnet har medisinske behov som må ivaretas i skoletiden.

I god tid før skolestart er det viktig å sikre nødvendige henvisninger og utredninger, evt. å drøfte om det er behov for å knytte til andre aktuelle fagpersoner/instanser. Ansvarsgruppen er særlig viktig i dette arbeidet for sikre en helhetlig vurdering av barnet og drøfting av hva som på plass før skolen skal ta imot barnet.

Dersom barnet har behov for koordinerte tjenester bør planleggingen av overgangen fra barnehage til skole være en del av individuell plan, slik at det tydelig fremkommer hvem som har ansvar for hva, og når ting skal gjennomføres.

Her kan du høre pappa til Alicia fortelle om den betydningen ansvarsgruppen har for at de som foreldre skal føle seg trygg på at overgangen mellom barnehagen til skolen skal bli vellykket.