2. Støtt foreldrene i vanskelige valg

Foreldre er naturlig nok opptatt av at deres barn skal få et godt skoletilbud. Mange kan føle seg usikre på om barnet er klar for å begynne på skolen og om nærskolen er det beste alternativet. Det er først og fremst viktig å trygge foreldrene på at nærskolen har en plikt på seg til å gjøre det de kan for å gi et godt tilbud til barnet deres, men det kan også være nødvendig å lytte til foreldrenes bekymringer og ønsker. F.eks. kan det være spesielt utfordrende for noen foreldre som har barn med sjeldne diagnoser å gjøre seg opp en mening om hva som vil være det beste for barnet, fordi de ikke vet noe om prognosen.

Valg av skole 

Noen foreldre kommer i den situasjonen hvor det finnes andre alternativer enn nærskolen, som ansees å kunne dekke barnets behov bedre. Det kan f.eks. være muligheten for å søke om plass i en spesialgruppe eller en spesialskole. I de tilfellene hvor det finnes ulike skoler blir ansvarsgruppen viktig med tanke på å presentere de ulike alternativene som finnes og redegjøre for foreldrene hva de ulike alternativene innebærer. 

Frambus erfaring er at mange foreldre opplever det som vanskelig å vite hvilket alternativ som er det beste og de trenger ofte å drøfte dette med noen som kjenner de ulike tilbudene. Det kan også være godt for foreldrene å få støtte på at det valget de tar ikke nødvendigvis er endelig, men at det er lov å ombestemme seg dersom det ikke fungerer. En del steder i Norge finnes det ikke mange alternativer å velge. Dette kan også oppleves som vanskelig for noen foreldre og det blir desto viktigere at de trygges på at det tilbudet som finnes blir bra. 

Utsatt skolestart

Barn skal i utgangspunktet begynne på skolen det året de fyller 6 år. I opplæringsloven § 2.1, tredje ledd er det imidlertid åpnet for at foreldre kan søke om utsatt skolestart. Dersom det etter sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) rår tvil om at barnet er kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte i skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år. For noen barn med sjeldne diagnoser kan det være aktuelt å søke om utsatt skolestart.

Heforteller mamma til Alicia om hvorfor de søkte utsatt skolestart.