Brukermedvirkning

En kjerneverdi for Frambu er at brukerne selv kan være med å medvirke til hvilket tilbud de får. For å kunne gi et godt tilbud og være oppdatert på hva den enkelte brukergruppe er opptatt av eller trenger, har vi tett kontakt med brukerorganisasjoner og/eller representanter for de ulike diagnosene.

Her ser du måter vi aktivt åpner for brukermedvirkning:

Brukermøter på Frambu
Brukermøtet er en årlig tradisjon på Frambu. Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta. Målet med møtene er at brukerrepresentanter, ledelse og ansatte treffes for å utveksle erfaringer, idéer og diskutere fremtidige prioriteringer.

Brukerrepresentanter i Frambus styre
Deltakerne på brukermøtet foretar valg av brukerrepresentanter til Frambus styre. Frambus brukere har to representanter og to vararepresentanter i styret.

Samarbeid mellom brukerne og Frambus fagavdeling
Fagavdelingen har den diagnosefaglige kompetansen på Frambu og er et naturlig kontaktpunkt mot brukerne. For å sikre at alle representanter for diagnosene får samme mulighet for kontakt med Frambu har vi etablert en kontaktpersonordning. Denne innebærer at Frambu oppnevner en fagperson fra fagavdelingen som hovedkontakt for hver enkelt diagnose.

Samarbeid om kursplanlegging og kursutvikling
Brukerorganisasjonene og brukerrepresentanter inviteres med i planleggingen av kommende kurs på Frambu. I god tid før hvert planlagte kurs tar Frambus kontaktperson kontakt med kontaktpersonen i den aktuelle brukerorganisasjonen for å drøfte detaljprogram og eventuelle nye ønsker eller behov. I forkant av kurset undersøker Frambu om brukerorganisasjonen kan stille med kurskontakt på kveldstid under kurset. Organisasjonen får også tilbud om å presentere seg selv overfor deltakerne en av kveldene i løpet av kurset.

Samarbeid om kommunikasjonsprosjekter
Frambu legger til rette for at brukerorganisasjonene og brukerrepresentanter kan initiere, være premissleverandører, delta i og være aktive i utforming og gjennomføring av kommunikasjonsprosjekter på Frambu.

Samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter 
Brukerorganisasjonene og brukerrepresentanter oppfordres til å komme med idéer og ønsker til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), enten på brukermøtene eller ved henvendelse til Frambu. Eventuell planlegging av diagnoserettede forskningsprosjekter vil alltid skje etter kontakt med brukerrepresentanter. I alle prosjekter som settes i gang vurderes det hvordan brukermedvirkning best kan skje.

Utadrettede tjenester og fagråd
Frambu kan etter søknad gi tjenester til organisasjoner, nettverk eller grupper der det ikke tas utgangspunkt i en konkret brukers behov. Utgangspunktet for fagrådene er ofte å være et faglig rådsorgan for brukerorganisasjonens styre. Fagrådet kan også bidra til å fremme kommunikasjon mellom brukerorganisasjonen og fagmiljøer rundt diagnosen.