Om Frambu

 

Velkommen som ansatt på Frambu!

Frambu er en ideell, selveid stiftelse.
Stiftelsens overordnede mål er å bygge og spre kompetanse som skal bidra til at personer med diagnose skal kunne mestre sitt liv med størst mulig grad av selvstendighet i alle faser.

Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for personer med sjeldne diagnoser og deres familier.

Den største oppgaven for stiftelsen, er å være Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Denne oppgaven gjør vi på oppdrag fra Helse Sør-Øst, og vi er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Som kompetansesenter samler og utvikler vi kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer. Vårt mål er å bidra til at barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov.

Frambu er

  • en selveid privat stiftelse med flere oppdrag
  • et tverrfaglig kompetansesenter for sjeldne diagnoser
  • en del av spesialisthelsetjenestens nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • et statlig finansiert supplement til det ordinære tjenesteapparatet
  • en møteplass for familier og fagpersoner
  • til for både barn og voksne – fra hele landet – gjennom hele livet

Frambus historie

Frambu åpnet i 1955, og har gått fra en visjon om et friluftsenter i marka til landet største kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Her forteller direktør Kristian E Kristoffersen om starten.

Videoen over gir et godt innblikk i Frambus historie og en oversikt over hvilke tjenester vi tilbyr i dag, så se den nøye før du leser videre.

Er du interessert kan du lese mer detaljert om historien til Frambu her (lenke til Frambus nettside)

Oppsummert

Frambu er Norges største kompetansesenter for sjeldne diagnoser og åpnet i 1955. Vi er en stiftelse, et tverrfaglig kompetansesenter og en del av spesialisthelsetjenestens nasjonale kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Trykk deg videre for å lese om hvordan Frambu er organisert og oppdraget vårt.

.