Innledning – Angelmans syndrom og ASK

Innledning – Angelmans syndrom og ASK

Angelmans syndrom innebærer blant annet alvorlig grad av utviklingshemning, forsinket fin- og grovmotorisk utvikling, ustøhet, mangelfullt utviklet talespråk, epilepsi, unormalt søvnmønster, høyt aktivitetsnivå, særegent atferdsmønster og karakteristiske ansiktstrekk.

Les mer om Angelmans syndrom på Frambus nettsider.

Personer med Angelmans syndrom har et sterkt ønske om sosial samhandling. Når de kommuniserer bruker de flere ulike kommunikasjonsmetoder, alt fra symboler, gester, lyder og kroppsspråk.

Forskning viser at mange med Angelmans syndrom er visuelt sterke. De vil derfor ha god nytte av visuelle kommunikasjonshjelpemidler som for eksempel grafiske symboler og tegn til tale.

I denne videoen ser vi et eksempel på bruk av visuelt hjelpemiddel, en kommunikasjonsbok.

Anna, som har Angelmans syndrom, bruker i denne videoen kommunikasjonsboka på skolen sammen med spesialpedagog Randi Sakshaug.


Hva er ask?

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er en felles betegnelse for de tallrike uttrykksmåter og kommunikasjonsmåter et individ kan kommunisere på og med, dersom talespråket ikke er tilstrekkelig.

Det kan være alt fra mimikk, kroppsspråk, lyder, peking med hånd/øyne, håndtegn eller bruk av grafiske tegn.

Grafiske tegn kan benyttes både papirbasert i form av for eksempel enkeltsymbol, tematavler eller kommunikasjonsbøker, men også høyteknologiske hjelpemidler som talemaskiner, og andre digitale verktøy med spesielt utviklede kommunikasjonsprogram.

 

Eksempler på alternativ og supplerende kommunikasjon