4. Forbered barnet godt

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Dette blir presisert i både Barnekonvensjonen artikkel 12 og i Grunnlovens § 104. I Barnehageloven § 3 står det også tydelig at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn og at synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Likeledes står det i Opplæringsloven § 1-1 at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Elevene skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst og de skal ha medansvar og rett til å medvirke. 

Barn med sjeldne diagnoser er en uensartet gruppe og deres forutsetninger for å medvirke og forstå hva det å begynne på skolen innebærer vil variere avhengig av diagnose og funksjon. For noen vil forberedelse til skolestart innebære aktiv deltagelse i planlegging og skoleforberedende aktiviteter, for andre kan overgangen innebære at barnet og foreldrene først og fremst skal bli kjent med skolen og personalet. Nedenfor er det skissert noen gode forberedende tiltak som kan være aktuelt å vurdere:

 • Å øve på ferdigheter som kan være godt å kunne når begynner på skolen F.eks. gå på do, kle på seg, smøre maten, sitte på en stol, lytte til andre, rekke opp hånda osv.
 • Å lære faktakunnskap om skolen og ulike førskoleferdigheter
 • Bli kjent med skolebegreper, f.eks. hva er et pennal, hva er et friminutt og hva gjør en lærer?
 • Øve på spesifikke førskoleferdigheter som bokstaver, førmatematiske begreper, trafikkregler osv.
 • Å snakke om skolestart
 • Få fram hvilke tanker barnet har om skolestart, evt. om det er noe han/hun gleder seg til eller er bekymret for?
 • Snakke om hvorfor går vi på skolen og hvordan en skoledag kan se ut.
 • Avklare hva som forventes av barnet på skolen og hvilke regler som gjelder der.
 • Gå på besøk og la barnet bli kjent med skoleveien, uteområdet, skolebygget og personalet på skolen.
 • Invitere personalet fra skolen til barnehagen
 • Gi barnet mulighet å bli kjent med dem han/hun skal være sammen med på skolen.
 • Gi skolen kunnskap om barnet og de rutiner og metoder som barnehagen benytter.
 • Lese bøker og se på film om skolestart. Se nederst i artikkelen tips på bøker og filmer for barn som omhandler tema å begynne på skolen.
 • Etablere en fadderordning.

Hør her hva mamma til Alicia tenker om foreberedelse til skolestart: