Del 2 – Pedagogisk tilrettelegging

Læringsmål: 

Få kunnskap om hvordan du kan bidra til en best mulig skolehverdag for din elev.

Samarbeid og tilrettelegging

I denne delen vil du høre mer om samarbeid, pedagogisk tilrettelegging og bruk av assistent i skolen.
 
Andreas Eikin har Duchennes muskeldystrofi og går på skole i Arendal. Du får møte Andreas, faren hans Terje, og Guttorm Fevang som er rektor på skolen. De deler sine erfaringer fra skolehverdagen til Andreas.
Andreas Eikin - FOTO: MARKUS OLSEN / NRK

Første møte med skolen

Det vil alltid være viktig og helt nødvendig med et tett samarbeid med guttens foresatte og gutten selv, for å forstå hva diagnosen betyr for akkurat denne gutten. Utfordringene til eleven er ofte ikke så synlige ved skolestart. Det vil likevel være viktig for foreldre og elev å bli møtt av et system som ønsker kunnskap, både om diagnosen og gutten. På den måten kan skolen bygge opp en riktig forståelse for guttens behov og sørge for god tilrettelegging. Skolen må være klar over at de fleste foreldre til barn med en så alvorlig diagnose vil ha behov for tettere kontakt, og en litt annen form for kontakt, enn foreldre til andre elever. 

En god skolehverdag er avhengig av et godt samarbeid mellom skolen, foreldrene og eleven. Her kan du høre hva faren til Andreas og rektor sier om deres samarbeid:

Tverrfaglig samarbeid

Duchennes muskeldystrofi er en kompleks diagnose, skolen skal ikke stå alene med ansvaret for tilrettelegging av skolehverdagen. I tillegg til skolens personale tilknyttet eleven, bør alle gutter med Duchennes muskeldystrofi ha et tverrfaglig team bestående av følgende fagpersoner:

Hvordan kan du se at din elev har Duchennes muskeldystrofi?

Når guttene begynner på skolens ved seks års alder, vil det variere hvor mye de selv kjenner til sykdommen og hva som er synlig for omgivelsene. Hva vil en lærer kunne legge merke til hos sin elev?

Faktaboks - Hvordan kan du se at din elev har Duchennes muskeldystrofi?

Hvordan kan du se at din elev har Duchennes muskeldystrofi?

Vansker med å løpe/henge med motorisk

Behov for å endre stilling oftere enn de andre elevene

Bruker lang tid, på f.eks å spise

Vanskelig å konsentrere seg

Lærevansker

De fleste guttene med Duchennes muskeldystrofi har ikke kognitive vansker, likevel forekommer lærevansker oftere i denne gruppen enn hos en tilsvarende gruppe gutter uten Duchennes muskeldystrofi. Faktisk er det så mange som over 30% av guttene som strever faglig. Noen spesifikke lærevansker forekommer oftere hos gutter med Duchennes muskeldystrofi. Det kan også være snakk om mer generelle lærevansker og hos noen også en utviklingshemming.

Faktaboks - Lærevansker og Duchennes muskeldystrofi

Lærevansker og Duchennes muskeldystrofi

Elever med Duchennes muskeldystrofi kan ha generelle lærevansker som krever utredning av kognitiv funksjon. Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker som gir mistanke om ADHD eller ADD er mer vanlig blant elever med Duchennes muskeldystrofi. Det er viktig å skille mellom lærevansker som er vedvarende over tid og lærevansker som oppstår når eleven er sliten. 

Men husk: Mange elever med Duchennes muskeldystrofi har ikke lærevansker og kan ha bedre forutsetninger for læring sammenlignet med jevnaldrende. 

Faktaboks - Tale- og språkvansker hos personer med Duchennes muskeldystrofi

Tale- og språkvansker hos personer med Duchennes muskeldystrofi

Elever med Duchennes muskeldystrofi kan ha økt risiko for tale- og språkvansker. De kan ha redusert kapasitet i verbalt arbeidsminne som fører til vansker med å oppfatte muntlig informasjon like raskt og effektivt sammenlignet med jevnaldrende. Talen kan være preget av artikulasjonsvansker og det kan ta lenger tid å gjenkjenne og hente frem ord og språklyder fra verbalt arbeidsminne. Dette kalles for fonologisk prosessering. 

Dersom du mistenker at din elev har språkvansker, bør dette drøftes med foreldrene. Henvisning til PPT og kartlegging av språkferdighetene kan bidra til at din elev får nødvendig oppfølging av en logoped og en opplæring som bidrar til bedring av språkevnen. 

Assistentens oppgaver

I løpet av skoletiden vil de fleste guttene få behov for assistanse for å få et godt utbytte av skoledagen sin. Assistentens oppgaver vil variere. For mange av guttene blir dette en viktig person som bidrar til å redusere hindringer når det gjelder både faglig og sosial fungering. Det er anbefalt at guttene tøyer musklene flere ganger om dagen. For noen er det naturlig at assistenten hjelper til med tøying på skolen.

I videoen nedenfor forteller assistenten til Andreas, Wenche Irene Bergerud Nygaard, om sin hverdag med Andreas på skolen.

Assistentens oppgaver

Faktaboks - Assistentens oppgaver

Assistentens oppgaver

Eleven har rett til assistanse på skolen dersom det er nødvendig for å få et tilfredsstillende utbytte av opplæringa. Assistenten kan utføre ulike oppgaver både praktiske og mer helserelaterte.

Annerledesdager

Informasjon til andre

OPPGAVE (trykk på bilde under)

Oppgave

Oppgave

I denne delen av nettkurset har du hørt om ulike forhold som er viktig å kjenne til når du har en elev med Duchenne muskeldystrofi i klassen. Med den kunnskapen du nå har ønsker vi at du skal gjennomføre følgende:

Til deg som er assistent for eleven:

Sett av litt tid til en samtale med eleven din og spør hva han trenger hjelp til og hvordan den hjelpen bør bli gitt. Er det noe av det du gjøre i dag som han ønsker at skal bli gjort på en annen måte? Oppsummer etter samtalen og gjør en avtale om å evaluere etter ca 3 uker.

Til deg som er lærer:

Sett av tid til en samtale med eleven der temaet er hvordan du kan bidra til bedre fordeling av krefter gjennom dagen/uka, hva skal du se etter for å vite at eleven er sliten? Gjennom en slik samtale kan du får viktig kunnskap om eleven samtidig som du hjelper eleven med økt bevisstgjøring om seg selv og hvordan han selv kan være med å påvirke hverdagen sin så den blir best mulig.

Tenk gjennom timeplanen og organisering av undervisningen- er det situasjoner der det er vanskelig for eleven å delta? Har de andre elevene den informasjonen de trenger for å være gode klassekamerater? Målet er at eleven føler seg som en viktig del av fellesskapet.

Utarbeid en rutinebeskrivelse for gjennomføring av prøver/tentamener. Se på den praktiske gjennomføringen og muligheten for pauser.

Husk at alle tiltak må evalueres og justeres jevnlig.

Skriv ned på eget ark og samarbeid gjerne med noen andre som tar kurset.

Oppgaven skal ikke sendes inn.

LYKKE TIL