Del 3 – Tilrettelegging av omgivelser, bruk av hjelpemidler og energiøkonomisering

Læringsmål: 

kunnskap om ulike behov for og muligheter for fysisk tilrettelegging i skolehverdagen. 

Tilpasset arbeidsplass

(Trykk på Stortinget for å se hva loven sier)

Opplæringslova § 9 A-7.Det fysiske miljøet

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Kilde: Lovdata

Skoleeier har ansvar for at skolen er fysisk tilrettelagt og tilgjengelig for alle. Dette er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven.

Eleven med Duchennes muskeldystrofi har også behov for ulike hjelpemidler. Dette kan søkes om hos NAV.

Kartlegging av, og tilpasning av skolens område, bør skje i samarbeid mellom eleven, elevens foresatte, skolen, ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen.

Det er viktig å tenke helhetlig når det gjelder tilgjengelighet. Klasserom, uteområdet, gymsal, garderober, toalett, kjøkken og bibliotek må være tilgjengelig for alle, også de som bruker rullestol.

Eleven med Duchennes muskeldystrofi vil i løpet av årene i grunnskolen oppleve at ting han klarte tidligere etter hvert blir vanskeligere å gjøre. Samtidig som han blir eldre og skal bli mer og mer selvstendig må han også ta i bruk flere nye hjelpemidler og få mer og mer assistanse fra andre personer i sin hverdag.

Det overordnede målet med å ta i bruk hjelpemidler og tilpasse det fysiske miljøet, er å fremme deltakelse og selvstendighet.

Nå vil du få se en del filmer med eksempler på hva som er viktig å tenke over når du har en elev med Duchennes muskeldystrofi på skolen.

Rullestol

Tilrettelegging i klasserommet

Ståstativ

Tilgjengelighet og tilrettelegging

Energiøkonomisering

Elever med Duchennes muskeldystrofi kan ha behov for hjelp til å prioritere hvordan de kan fordele kreftene best mulig utover skoledagen og uken. Filmen du nå får se er et eksempel på hvordan en kan gjøre dette. 

Oppgave

Refleksjonsoppgave

Er det noe i skolens inne og uteområde på den skolen der du jobber som kan hindre deltakelse for en elev med Duchennes muskeldystrofi? Hva kan gjøres for å endre dette?

Tenk etter, og skriv ned på eget ark.

Oppgaven skal ikke sendes inn.