1. Hva innebærer sjeldenhet?

Overgangen fra barnehage til skole beskrives ofte som en sårbar prosess, spesielt for barn som er funksjonshindret. En av grunnene til dette kan være at barna skal gå fra barnehagens lekende pedagogikk, med gode muligheter til individuelt tilpasset innhold, til en skolehverdag med andre krav og forventninger til læring og atferd.

Mye er skrevet om overgangen mellom barnehage og skole og viktigheten av samarbeid mellom foreldrene og de arenaene. I dette nettkurset vil vi imidlertid sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og hva som kan være spesielt viktig å ta hensyn til når barnet har en diagnose som er lite kjent.

Det er tre fremtredende utfordringer ved det å leve med en sjelden diagnose:

  • kunnskapsmangel
  • manglende helhetstenkning, koordinering og samarbeid
  • færre muligheter for å treffe andre med samme sjeldne diagnose

Når barnet skal begynne på skolen er det derfor viktig at både barnet og foresatte føler seg trygge på at barnehagen og skolen gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng.

En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Det handler både om at læringspotensialet hos det enkelte barnet ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet i det videre skoleløpet får mulighet til å bygge på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen.