6. Forbered barnet

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt

  • Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn.
  • Barns synspunkter skal tillegges vekt, i samsvar med alder og modenhet.
  • Barn skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
  • Barn skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.
  • Barn skal ha medansvar og rett til å medvirke. 

Barn med sjeldne diagnoser er en uensartet gruppe. Deres forutsetninger for å medvirke og forstå hva det innebærer å begynne på skolen vil variere, avhengig av diagnose og funksjon. For noen vil forberedelse til skolestart innebære aktiv deltagelse i planlegging og skoleforberedende aktiviteter. For andre kan overgangen innebære at barnet og foreldrene først og fremst skal bli kjent med skolen og personalet.

Hvilke forberedelser?

Barna kan forberedes gjennom å snakke om og øve på ferdigheter som kan være godt å kunne når de begynner på skolen. Det er også mange nye ord og uttrykk som følger med det å begynne på skolen. For noen barn vil det være en trygghet i å bli gjort kjent med typiske skolebegreper i forkant av skolestart.

Besøk skolen i forkant!

La barnet bli kjent med:

  • skolen
  • personalet

 Avklar:

  • hvilke rettigheter har barnet? 
  • hva forventer skolen?

Barnehager har lang erfaring med å forberede barna på skolestart, her er det mye kunnskap og erfaring det er verdt å lytte til, både generelt og for det enkelte barnet spesielt.

Trygghet og forutsigbarhet

Behov for trygghet og forutsigbarhet er stort hos mange barn og unge med sjeldne diagnoser. Dersom det er mulig, kan det for noen elever være svært gunstig om et kjent personale fra barnehagen blir med på skolen de første dagene. Vedkommende vil da kunne medvirke til at kunnskap om og kompetanse om barnet overføres til personalet på den nye skolen. Personalet på skolen kan med fordel også hospitere i barnehagen, for å gjøre seg kjent med barnet, det pedagogiske opplegget og rutiner. Frambu har erfaring med at noen barnehager har laget bok om skolestart, som gir mulighet for å snakke om skolen, se på bilder og gjøre seg kjent.