12. Kort om rettigheter

Hvilket lovverk gjelder?

Før barnet begynner på skolen, er retten til spesialpedagogisk hjelp regulert i barnehageloven. Når barnet begynner på skolen, er retten til spesialundervisning regulert i opplæringslova. Dette er to ulike lovverk. Derfor må det alltid foretas en ny vurdering av barnets behov, og utarbeides en ny sakkyndig uttalelse, i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole.

Det kan være utfordrende å uttale seg om hva en elev vil ha behov for på en arena barnet enda ikke har deltatt. Det anbefales likevel at det utarbeides en sakkyndig vurdering før barnet begynner på skolen. Det er imidlertid verdt å merke seg at det ofte er behov for justeringer eller tilpasninger etter at barnet har gått på skolen en stund.

Skolens plikt

Skolen har plikt til å informere om hvilke rettigheter eleven har, og hvilke muligheter skolen har for å tilrettelegge.

Det er viktig at møte mellom skolen og foreldrene har en sånn form, at foreldrene opplever at de kan komme med sine erfaringer, ønsker og forventninger. Foreldre til barn med en sjelden diagnose er ofte vant til å måtte forklare mye rundt diagnosen, de møter sjelden noen som har erfaring og kunnskap om akkurat den diagnosen som barnet har. 

Dersom barnet har hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og skolen eller foreldrene tenker det vil være behov for spesialundervisning på skolen, må PPT være med på møtene. En god utredning og en sakkyndig vurdering skal gi en beskrivelse av hva barnet vil trenge av tilpasninger og tilrettelegginger, som er nødvendige for at eleven skal få et godt læringsutbytte på skolen. Behov for særlig kompetanse hos lærere er det viktig å få avklart tidlig.