5. Viktige forberedelser

Hva er best for mitt barn?

Mange foreldre synes det er utfordrende med skolestart og alle vurderingene de skal gjøre. De er, naturlig nok, opptatt av at deres barn skal få et godt skoletilbud. De kan føle seg usikre på om barnet er klar for å begynne på skolen eller om nærskolen er det beste alternativet.

Skolestart bør være tema på ansvarsgruppemøter. I ansvarsgruppa er det ofte personer som har erfaring med overgangen til skole og som kan være gode å drøfte ulike alternativer med. Foreldre skal føle seg trygge på at barnets behov for tilrettelegging gjennom skolehverdagen blir ivaretatt uavhengig av hvor barnet begynner på skolen.

Nærskoleprinsippet

Retten til å gå på nærskolen, og retten til et likeverdig og tilrettelagt opplæringstilbud, er sterke rettigheter nedfelt i opplæringsloven og gjelder for alle barn. Flere steder i landet er det etablert tilrettelagte tilbud i mindre klasser eller i en spesialskole. Disse plassene må det søkes spesielt på. Dette skjer i samarbeid med PPT og nærskolen.

Det er ikke en rettighet å få plass i en spesialklasse eller på en spesialskole, det er derfor viktig at nærskolen uansett tar høyde for at eleven skal begynne hos dem. Retten til å gå på nærskolen gjelder uansett. Dersom eleven begynner et annet sted, kan hen søke seg tilbake til nærskolen, dersom det på et senere tidspunkt føles riktig.

Utsatt skolestart

Barn skal i utgangspunktet begynne på skolen det året de fyller 6 år. For noen barn med sjeldne diagnoser kan det likevel være aktuelt å søke om utsatt skolestart. Opplæringsloven åpner opp for dette. For å kunne søke om utsatt skolestart må barnets utvikling vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).