7. Praktisk og fysisk tilrettelegging

Når et barn med en sjelden diagnose skal begynne på skolen er det nødvendig med et tverrfaglig samarbeid. For å få oversikt over tilretteleggingsbehovet, må barnets funksjon kartlegges. Erfaringer fra barnehagen er sentralt i dette arbeidet.  

Tilrettelegging av fysiske miljø

Barnet kan ha behov for fysisk tilrettelegging for å kunne delta i aktiviteter ut fra egne evner og forutsetninger. Fysisk tilrettelegging kan være både økonomisk og tidsmessig krevende for skolen.

Fremkommelighet?

Stellefasiliteter?

Lyd- og lysforhold?

Det er viktig at planleggingen av overgangen starter tidlig. Der hvor det er store sammensatte behov, start gjerne to år før overgangen skal skje.

Har barnet en konkret diagnose?

Hvis barnet har en konkret diagnosen, søk hjelp hos aktuelle fagpersoner. Det kan være lege, fysioterapeut, ergoterapeut, fysioterapeut, synspedagog eller audiopedagog. De bør komme tidlig inn i planleggingen, for å sikre at den fysiske tilretteleggingen møter barnets behov.

Valg av klasserom

Fysiske utfordringer i barnets miljø, som store avstander, trapper, plassering av heis, mangel på døråpnere og tilgang til egnede toalett og stellefasiliteter bør tas hensyn til ved valg av klassens lokalisering i skolebygget. Forhold som har innvirkning på lyd/akustikk bør også vurderes når dette valget gjøres. For elever med forflytnings- eller orienteringsvansker vil det ofte være behov for kreative løsninger for å tilrettelegge for at disse vanskene ikke skal være til hinder for inkludering.

Ikke glem de små hjelpemidlene

Skolen skal innredes slik at det tas hensyn til de elevene ved skolen som har en funksjonsnedsettelse. Dette gjelder også andre hjelpemidler og utstyr som barnet er avhengig av, for å kunne fungere best mulig i skolehverdagen.

Har barnet kommunikasjonsvansker? 

God overføring av kunnskap fra barnehagen til skolen, om barnets kommunikasjonskompetanse, er nødvendig.

Bruker barnet alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK)?

  • Lær deg kommunikasjonsformen barnet benytter.
  • Fra første skoledag må utstyr til bruk i ASK være på plass.
  • Lær opp medelever i ASK, da kan alle kommunisere med hverandre.