8. Informasjonsoverføring

God informasjon til personalet, på et tidlig tidspunkt, er avgjørende for at skolen skal møte barnet på riktig måte og legge til rette for en best mulig skoledag.

Foreldre forteller at de ofte får et stort ansvar med å informere skolen om barnets diagnose og funksjonsnivå. Foreldre til barn med en skjult funksjonshemming kan oppleve informasjonsoverføringen som spesielt krevende.

  • Skolen må kjenne til barnets behov.
  • Skolen må bygge videre på arbeidet som har vært gjort i barnehagen.
  • Skolen bør delta i ansvarsgruppen.
  • Forelde må samtykke til informasjonsoverføring mellom barnehage og skole.

Hva vet barnet selv?

I tillegg til informasjon om barnet og diagnosen er det viktig at skolen får innsikt i hva barnet selv vet om egen diagnose og hvilke begreper som benyttes for å snakke om diagnosen eller symptomene. Denne type informasjon vil kunne trygge personalet på skolen og gi dem bedre forutsetninger for å møte barnet der hen er. Kjennskap til barnets kunnskap og forståelse av egen diagnose gir også personalet et godt utgangspunkt for å legge til rette for godt samarbeid og gode samtaler med barnet.  

Overføringsverktøy

En oversikt over barnets behov og ulike viktige miljøfaktorer vil kunne være til stor hjelp i informasjonsoverføringen til skolen. Noen barnehager utarbeider grundige beskrivelser av barnet, for eksempel i form av en fysisk bok, Boka om meg, eller ulike digitale løsninger, som appen Kjenn meg. Disse verktøyene er spesielt hensiktsmessige dersom barnet har sammensatte vansker, inkludert manglende verbalspråk, eller store medisinske utfordringer. 

Beskrivelser kan inneholde

daglige rutiner

kommunikasjons-former

barnets styrker og utfordringer

hjelpemidler

medisinske prosedyrer

assistentbehov