Kort om rettigheter

For barn med en sjelden diagnose er det ideelt sett samarbeidsmøter mellom aktuelle instanser i god tid før skolestart. Om det er behov for spesiell tilrettelegging, og eventuelt hva slags tilrettelegging, står sentralt i slike møter. Skolen har plikt til å informere om hvilke rettigheter eleven har, og hvilke muligheter skolen har for å tilrettelegge. Det er viktig at møtet har en sånn form at foreldrene opplever at de kan komme frem med sine erfaringer, ønsker og forventninger. Foreldre til barn med en sjelden diagnose er ofte vant til å måtte forklare mye rundt diagnosen, de møter sjelden noen som har erfaring og kunnskap om akkurat den diagnosen som barnet har.  

Dersom barnet har hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og man tenker det vil være behov for spesialundervisning på skolen, må PPT være med på møtene. En god utredning og en sakkyndig vurdering skal gi en beskrivelse av hva barnet vil trenge av tilpasninger og tilrettelegginger som er nødvendige for at eleven skal få et godt læringsutbytte på skolen. Behov for særlig kompetanse hos lærere er det viktig å formidle tidlig. 

Det kan være utfordrende å uttale seg om hva en elev vil ha behov for på en arena barnet enda ikke har deltatt. Det anbefales likevel at det utarbeides en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven før barnet begynner på skolen. Det er imidlertid verdt å merke seg at det ofte er behov for justeringer eller tilpasninger etter at barnet har gått på skolen en stund. 

Før barnet begynner på skolen er retten til spesialpedagogisk hjelp regulert i lov om barnehager. Når barnet begynner på skolen, er retten til spesialundervisning regulert i opplæringsloven. Dette er to ulike lovverk og det må av denne grunn alltid foretas en ny vurdering av barnets behov og utarbeides en ny sakkyndig uttalelse i forbindelse med overgangen fra barnehage til skole.