Frambus diagnoser

Skoleelev med Smith-Magenis' syndrom

Hva er en sjelden diagnose? 

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2 000 personer har diagnosen. Dette er slik det beregnes i største delen av Europa og verden for øvrig også.

Vi har ikke gode tall på hvor mange personer i Norge som har en sjelden diagnose. Men ut fra gjeldende definisjon antas det å ligge et sted mellom 30.000 og 100.000 personer, og vi regner med at det fins rundt 7000 ulike sjeldne diagnoser på verdensbasis.

Videoforelesning (15 minutter) om hva en sjelden diagnose er

Frambus sosionom og seniorrådgiver Lise B Hoxmark forklarer begrepet sjelden diagnose og hvordan arbeidet med dem er. (Lise pensjonerte seg i 2021)

 

Diagnosene Frambu jobber med

Frambu har spesiell kompetanse på over 400 ulike sjeldne diagnoser. Vi utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse. Frambus diagnoser er blant annet:

 • alvorlig fremadskridende tilstander som rammer sentralnervesystemet
 • fremadskridende tilstander uten kjent årsak
 • kjønnskromosomvariasjoner
 • migrasjonsforstyrrelser
 • mitokondriesykdommer
 • mukopolysakkaridoser
 • nevromuskulære sykdommer
 • overvekstsyndromer
 • premature aldringstilstander
 • svært sjeldne kromosom- og genforandringer som gir sammensatte vansker
 • utviklingshemning uten kjent årsak
 • ulike sjeldne syndromer
 • m.fl.

Se Frambus diagnoseoversikt for å se alle diagnoser som Frambu jobber med (link til Frambus nettside).

På nettsiden vår har hver diagnose en egen diagnosebeskrivelse. I diagnosebeskrivelsene beskriver vi hver enkelt diagnose eller diagnosegruppe kort og viser til alternative kilder til informasjon. Vi lenker også til aktuelle kurs og publikasjoner, samt til eventuell forening, diagnosegruppe eller kontaktperson. Diagnosebeskrivelsene revideres og oppdateres jevnlig av Frambus fagpersoner.

Frambus målgrupper

Frambus primære målgrupper er personer med diagnose, pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Sekundære målgrupper er studenter (fremtidige tjenesteytere), media, beslutningstakere og andre som er interessert i en eller flere av diagnosene vi jobber med eller hvordan det kan være å leve med sjeldne diagnoser eller funksjonshemninger mer generelt.

Trykk videre i kurset for å lese om Frambus tjenester til målgruppene.