Beskrivelse av Phelan-McDermids syndrom

Phelan-McDermids syndrom innebærer fra moderat til alvorlig utviklingshemning. Det foreligger en del typiske fysiske og adferdsmessig trekk, men disse er ikke alltid til stede, og det er store variasjoner innenfor diagnosen. Personer med Ring 22 og andre kromosomforandringer på enden av kromosom 22q kan ha lignende og overlappende symptomer som personer med PMS.

Forekomst

Vi vet ikke sikkert hvor mange som lever med diagnosen på verdensbasis. Over 600 tilfeller er bekreftet, men diagnosen er trolig underdiagnostisert. Frambu har registrert 14 personer med diagnose pr 2016. Den norske foreningen kjenner til 25 personer med diagnosen i Norge pr 2016.

Årsaker

De fleste tilfellene av diagnosen skyldes en delesjon (at det mangler en bit av arvestoffet) på kromosom 22q13. Denne delesjonen er som oftest nyoppstått hos personen med diagnose.

Hos enkelte finnes forandringer i en av foreldrenes kromosomer, vanligvis i form av balansert translokasjon, det vil si at kromosommateriale mellom to eller flere kromosomer har byttet plass uten at noe genmateriale har gått tapt. Dette kan føre til ubalansert translokasjon hos barnet. Translokasjon kan også oppstå spontant hos barnet uten at noen av foreldrene har det.

SHANK3-genet nær enden av den lange armen av kromosom 22 er sannsynligvis ansvarlig for mange av symptomene ved diagnosen, men andre gener er også vurdert til å bidra med variasjonen innenfor diagnosen.

Arvelighet

Ettersom diagnosen som regel oppstår spontant, er det få kjente tilfeller av flere barn med samme diagnose i samme familie. Det bør likevel tilbys genetisk veiledning så snart diagnosen er satt for å avdekke om det foreligger translokasjon hos noen av foreldrene.

Diagnostisering

Diagnosen bekreftes ved en kromsomanalyse. I de senere årene er det flere personer som diagnostiseres på bakgrunn av en Array CGH som utføres som et ledd i en bredere utredning ved mistanke om nedsatt funksjonsevne.

Symptomer, komplikasjoner, forløp

De viktigste kliniske markørene for diagnosen er muskelslapphet i nyfødtperioden (hypotoni), forsinket psykomotorisk utvikling, manglende eller betydelig forsinket språkutvikling og økt lengdevekst.
(Her skiller syndromet seg ut fra det som er vanlig, nemlig at autosomale kromosomforandringer som regel gir kortvoksthet.)

Andre utseendemessige trekk er markerte øyebryn, bred neserot, flatt midtansikt, stor nese, dyptliggende øyne, hengende øyelokk, runde kinn og utstående ører. Andre vanlige funn er avvikende tånegler, høy smerteterskel, gnissing av tenner og økt tendens til å putte ting i munnen.

Annet, mindre hyppig forkommende er arachnoidalcyster (væskefyllte hulrom i hjernens og ryggmargens hinner), lymfødem (væske i vev på grunn av opphopning av lymfevæske) og hørselshemning.

Etter hvert blir muskelslappheten mindre fremtredende. Høyden ligger vanligvis i øvre del av normalområdet, og av og til over dette.

Alvorlig utviklingshemning forekommer hos de fleste, men nyere forskning viser en større variasjon enn tidligere antatt.

Personer med PMS har en forsinket motorikk, men de fleste lærer seg å gå etter hvert.

Språket er vesentlig forsinket hos alle med dette syndromet. Noen kan ha vansker med tegn til tale på grunn av dårlig finmotorikk. Språklig forståelse er vanligvis bedre utviklet enn aktiv taleevne.

Store kommunikasjonvansker kan føre til atferd i form av selvskading (for eksempel hårnapping) og utfordrende atferd rettet mot andre (slag og biting).

Adferden blir ofte beskrevet som autistisk med handvifting, aktiv unngåelse av øyekontakt og avvising av sosial kontakt. Noen reagerer på berøring.

Gastroøsofagial refluks (at mageinnhold kommer tilbake opp i spiserøret igjen) sees hos noen. Symptomene på dette kan være vanskelig å tolke og kan være alt fra vridning av hodet til siden til smerteanfall om natten og kronisk lungeinfeksjon.

Over halvparten har nedsatt svetteutsondring og tendens til overoppheting.

Det er beskrevet mange forskjellige nyreavvik, slik som cystiske nyrer (cyster=små væskefyllte hulrom), hydronefrose (vann-nyre) og andre misdannelser. En av ti har gjentatte urinveisinfeksjoner.

Behandling og oppfølging

Alle med Phelan-McDermids syndrom bør tilbys ultralydundersøkelse av nyrene. Andre undersøkelser er avhengig av symptomer. Eventuell epilepsi og medfødt hjertefeil følges opp.

Tidlig fysioterapioppfølging er viktig for de fleste. En del forteller at de har nytte av svømming, riding og sykling.

Det bør legges vekt på alternativ kommunikasjon og bruk av hjelpemidler for alternativ og supplerende kommunikasjon fra tidlig barnealder.

Vi har enn så lenge lite kunnskap om forløpet i eldre alder.

Kilder:

  • K. Phelan and H.E. McDermid: The 22q13.3 Deletion Syndrome (Phelan-McDermid Syndrome). Mol Syndromol. 2012 Apr; 2(3-5): 186–201. PMCID: PMC3366702. Doi: 10.1159/000334260
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366702/
  • Genetic Home Reference: 22Q13.3 deletion syndrome. 
  • National Organization for Rare Disorders: Phelan-McDermid Syndrome.
  • Unique: Phelan-McDermid syndrome (22q13 deletions). The Rare Chromosome Disorder Support Group.
  • Luciani, J. J., de Mas, P., Depetris, D., Mignon-Ravix, C., Bottani, A., Prieur, M., Jonveaux, P., Philippe, A., Bourrouillou, G., de Martinville, B., Delobel, B., Vallee, L., Croquette, M.-F., Mattei, M.-G. Telomeric 22q13 deletions resulting from rings, simple deletions, and translocations: cytogenetic, molecular, and clinical analyses of 32 new observations. J. Med. Genet. 40: 690-696, 2003
  • Lindquist, S. G., Kirchhoff, M., Lundsteen, C., Pedersen, W., Erichsen, G., Kristensen, K., Lillquist, K., Smedegaard, H. H., Skov, L., Tommerup, N., Brondum-Nielsen, K. Further delineation of the 22q13 deletion syndrome. Clin. Dysmorph. 14: 55-60, 2005
  • Phelan, M. C., Rogers, R. C., Saul, R. A., Stapleton, G. A., Sweet, K., McDermid, H., Shaw, S. R., Clayton, J., Willis, J., Kelly, D. P. 22q13 deletion syndrome. Am. J. Med. Genet. 101: 91-99, 2001.


Denne artikkelen ble faglig oppdatert i november 2016

 

Vil du dele dette med noen andre?