Europeisk samarbeid

Frambu blir jevnlig bedt om å være partner i europeiske samarbeids- og utviklingsprosjekter. De fleste av forespørslene kommer fra land som omfattes av EØS-midlene. For å kunne søke om EØS-midler til et prosjekt, må mottakerlandet ha en partner fra et giverland, for eksempel Norge. Hvis søknaden blir godkjent, blir alle utgifter knyttet til faglige bidrag, reiser og konferansedeltakelse i prosjektet dekket av EØS-midler. Frambu har sagt ja til å være samarbeidspartner i flere slike prosjekter.

Hva bidrar Frambu med i prosjektene?

Et viktig bidrag handler om å dele Frambus lange erfaring og kunnskap fra utviklingen av tilbud til personer med sjeldne diagnoser i Norge.

Frambus fagpersoner deltar aktivt inn i prosjektene med presentasjoner og foredrag, faglige drøftinger og kompetanseutveksling i møte med personer med diagnose, familier, fagpersoner og myndigheter i prosjektlandene.

Hvorfor synes vi det er viktig å delta i slike prosjekter?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Norske myndigheter understreker at støtten også skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

For Frambu har arbeidet i slike prosjekter ført til at vi er blitt en del av et større nettverk i Europa som jobber med sjeldne diagnoser. Samarbeidet med andre land i Europa gir oss også en mulighet til å se vår egen organisasjon utenfra. Det bidrar til nytenkning.

Hvilke positive ringvirkninger har disse prosjektene for Frambus målgrupper?

Gjennom samarbeidsprosjektene knytter vi oss tettere til de europeiske fag-, forsknings- og utviklingsmiljøene innen sjeldne diagnoser i Europa. Dette bidrar til å gjøre Frambu kjent i disse miljøene og ivaretar Frambus posisjon som en sentral aktør på feltet. Vi har etablert viktige faglige kontakter og økt tilgangen til å drive kompetanseutveksling på tvers av landegrensene.

Ved å delta i disse prosjektene, tar Frambu også ansvar og posisjon som en viktig aktør på feltet sjeldne diagnoser i Norden og Europa. Vi støtter opp om og viser solidaritet overfor viktige ressurspersoner og ildsjeler som jobber for en samfunnsutvikling med sikte på å forbedre forholdene, tjenestene og oppfølgingen som er tilgjengelig for personer med sjeldne diagnoser og deres familier. Dette gjelder land som opplever store økonomiske utfordringer knyttet til helse-, omsorgs- og opplæringssektoren..

Gjennom prosjektene får Frambu også tilført økonomiske midler som støtter opp under tjenestene vi leverer til våre brukere og deres familier.

Hvordan er prosjektene finansiert?

Samarbeidsprosjektene er finansiert med EØS-midler. Dette er pengestøtte fra EØS-landene til utvalgte EU-land for å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Prosjektene Frambu er involvert i, er som regel finansiert gjennom EØS-fondet “Active citizens fund”. Dette fondet har som mål å styrke det sivile samfunnet og innbyggernes mulighet til innflytelse i samfunnsutviklingen. Fondet støtter blant annet prosjekter knyttet til frihet, likhet, rettssikkerhet, menneskeverd og respekt for menneskerettighetene. Utsatte gruppers posisjon og medvirkning blir prioritert..

EØs kart fra wikimedia commons

(Soumya-8974, CC BY-SA 4.0)

.

Pågående prosjekter

 • Bulgaria: Empowerare2021
 • Kroatia: Kvinnehelse
 • Tsjekkia 
 • Romania  

Tidligere prosjekter

 • Romania: NoRo-senteret
  Etablering av et senter for sjeldne diagnoser i Romania. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2009-2011 og ble finansiert av EØS-midler med Frambu som partner. Senteret tilbyr tjenester med utgangspunkt i Frambu-modellen, med tjenester tilpasset Romanias behov. Som på Frambu, er målet å forbedre livskvaliteten til mennesker med en sjelden sykdom i Romania. Senteret heter NoRo-senteret (etter Norge-Romania-samarbeudet) og ligger i Zalau.
 • Romania: NoRo-Frambu. Prosjektet ble gjennomført mellom mars 2015 og april 2016. Det ble finansiert av EØS-midler og Norges tilskudd 2009-2014, gjennom NGO-fondet i Romania.
 • Portugal: Casa dos Marcos
 • Tsjekkia: Kompetanseutveksling og studiebesøk på Frambu 
 • Bulgaria: Empowerare
 • Ungarn: Prosjekter rettet mot voksne med sjeldne diagnoser med utviklingshemning
  .

Klikk på lenkene i menyen for mer informasjon.

.

.