Forskning og utviklingsarbeid

Frambu kartlegger, samler og systematiserer kunnskap og erfaringer både fra praksisfeltet og fra Frambus virksomhet. På denne måten styrker vi vår kunnskap om diagnosene vi arbeider med og bidrar til å utvikle kompetanse om hvordan det er å leve med sjeldne funksjonshemninger.

Frambu samarbeider med ulike utdannings- og kompetansemiljøer i Norge og andre land.

De siste årene har utviklingsarbeidet på Frambu fått en mer fremtredende plass i virksomheten og vi har utviklet en egen forskningsstrategi. Hovedvekten ligger på diagnosespesifikk kunnskap og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden diagnose.

Frambu har som mål å samle, bygge opp og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til brukere, familier, fagpersoner og myndigheter. Slik kan vi bidra til at våre brukere skal kunne mestre sine liv med størst mulig grad av selvstendighet. Senteret skal ha høy kompetanse og kvalitet i arbeidet og tjenestene vi tilbyr og leverer. Forskning og utviklingsarbeid er med på å legge premissene for dette.
.

Lang erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Det er relativt nytt at sentrene for sjeldne diagnoser skal initiere og drive egen forskning. Frambu har likevel i lang tid vært samarbeidspart i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Senteret har derfor gode forutsetninger for å drive egen forskning.
.

Frambus forskningsstrategi

Hovedvekten av forskningen på Frambu ligger på diagnosespesifikk kunnskap, deltakelses- og brukerperspektivet og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden eller lite kjent diagnose. Satsningsområdene vurderes hvert år og nedfelles i den årlige virksomhetsplanen vår.
.

Vi bistår i master- og doktorgradsarbeid

Frambu ser positivt på henvendelser angående eksterne forskningsprosjekter og bistår gjerne studenter som ønsker å ta mastergrad eller doktorgrad knyttet til diagnosene vi jobber med. Henvendelser om dette rettes til forskningskoordinatoren vår, som kan bistå i å formidle kontakt med relevante fagpersoner eller informanter. Eventuelt samarbeid formaliseres gjennom en skriftlig avtale.
.  .

Vi bistår i prosjektoppgaver

Frambu gir råd til studenter som ønsker å fordype seg i diagnosene vi jobber med, for eksempel i forbindelse med utforming av problemstilling eller for å komme i kontakt med aktuelle fagmiljøer eller informanter. Ta kontakt med teamet som jobber med den aktuelle diagnosen for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon nederst på den aktuelle diagnosesiden.

Forskningskoordinator

Foto av Krister Fjermestad

Krister Fjermestad
Telefon: 64 85 60 33
E-post: kfj@frambu.no

Vil du dele dette med noen andre?