Beskrivelse av mukopolysakkaridose type IX

Forekomst
Mukopolysakkaridose type IX (MPS IX) er en svært sjelden tilstand, og forekomsten er ikke kjent. Bare ett tilfelle av sykdommen finnes beskrevet i medisinsk litteratur (1). I en større studie av forekomsten av mukopolysakkaridoser i Asia som ble publisert i 2009 ble det ikke funnet noen tilfeller av MPS IX (2).

Alle mukopolysakkaridosene er lysosomale avleiringssykdommer, som innebærer uønsket avleiring av nedbrytningsprodukter i cellenes nedbrytnings- og gjenbruksstasjoner, lysosomene. Hver for seg er de lysosomale avleiringssykdommene meget sjeldne, men samlet sett er de mindre sjeldne, da ca. 1 av 7000 nyfødte har en slik sykdom.

Årsak
Årsaken til MPS IX er arvelige forandringer (mutasjoner) i genet HYAL1, som koder for produksjonen av enzymet hyaluronidase-1 (HYAL1) (3). Dette fører til mangelfull nedbrytning av mukopolysakkaridet hyaluronan, som i sær finnes i rommet mellom cellene i bindevevet (ektracellulær matrix) (1). I det beskrevne tilfellet resulterte dette i opphopning og avleiring av hyaluronan i brusk og leddvæske, noe som i sær ga forandringer i pasientens ledd.

Arvelighet
MPS IX følger autosomal recessiv arvegang. En person har normalt to av hvert gen (arveanlegg); ett fra mor og ett fra far. Ved autosomal recessiv (vikende) arvegang vil en person med en sykdomsgivende forandring (mutasjon) i ett av de to genene ikke bli syk. Bare personer som har mutasjon både i genet fra mor og i genet fra far får sykdommen. Foreldrene er vanligvis friske arvebærere av ett gen med mutasjon og ett gen uten mutasjon. Dette innebærer at det for hvert av søsknene til et barn med MPS IX i utgangspunktet er 25% sannsynlighet for å få sykdommen. Sykehuslegen eller fastlegen bør tilby foreldre til barn med MPS IX henvisning til genetisk veiledning ved en avdeling for medisinsk genetikk.

Symptomer, komplikasjoner og forløp
Hos den ene pasienten som er beskrivet i medisinsk litteratur ga avleiringene kortvoksthet og andre forandringer i bindevev, skjelett og leddvæske, som i sær ga problemer med ledd (1). Avleiringene førte til gradvis fremadskridende funksjonsnedsettelse.

Diagnostikk
Den diagnostiske prosessen starter med klininsk nevrologisk undersøkelse ved en barnelege. Mistanke om en mukopolysakkaridose vil ofte bli reist ut fra resultater fra bildediagnostikk eller laboratorieundesøkelser av blod og urin. Høye nivåer av mukopolysakkarider (glykosaminoglykaner, GAG) i urin tyder på en mukopolysakkaridose, men kan ikke skille mellom de ulike typene. Bestemmelse av aktiviteten til enzymet HYAL1 eller påvisning av sykdomsgivende mutasjoner i genet HYAL1 kan bekrefte diagnosen MPS IX.

Genetisk diagnostikk før fødselen (genetisk prenatal diagnostikk) vil kunne gjøres ved enzymanalyse i celler fra morkakeprøve eller fostervannsprøve (4), eller ved DNA-test, men det siste fordrer at familiens to sykdomsgivende mutasjoner er kjent. Dersom mutasjonene er kjent vil genetisk prenatal diagnostikk også kunne utføres ved genetisk preimplantasjonsdiagnostikk (PGD), men PGD krever prøverørsbefruktning og analyse i utlandet og er så langt forbundet med lav suksessrate.

Medisinsk oppfølging og behandling
Det er ikke kjent noen behandling som kan kurere MPS IX. Behandlingen rettes mot symptomer og komplikasjoner av sykdommen etterhvert som de gjør seg gjeldende. Ved MPS IX vil oppfølging ved barnelege, fysioterapeut og ortoped være aktuelt. Oppfølging av syn, hørsel og hjertets og lungenes funksjon, samt forebygging av hydrocephalus (vannhode) og  kompresjon av ryggmargen, er viktig ved mukopolysakkaridoser generelt (4).

Kilder
1.  Natowicz MR, Short MP, Wang Y et al. Clinical and biochemical manifestations of hyaluronidase deficiency. N Engl J Med (1996) 335: 1029-33.

2. Incidence of the mucopolysaccharidosis in Taiwan 1984-2004. Am J Med Genet A (2009) 149A: 960-4.

3. Triggs Raine B, Salo TJ, Zhang H, Wicklow BA, Natowicz MR. Mutations in HYAL1, a member of a tandemly distributed multigene familiy encoding disparate hyaluronidase activities, cause a newly described lysosomal disorder, mucopolysaccharidosis IX. Proc Natl Acad Sci USA (1999) 96: 6296-300.

4. Neufeld EF, Muenzer J. Chapter 136: The mucopolysaccharidoses I: The online metabolic and molecular bases of inherited disease www.ommbid.com 04.01.2010

Medisinskfaglig oppdatert i mars 2010.

Vil du dele dette med noen andre?