Frambus forskningsstrategi

Frambu har som mål å samle, bygge opp og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til brukere, familier, fagfolk og myndigheter. Slik kan vi bidra til at våre brukere skal kunne mestre sine liv med størst mulig grad av selvstendighet. Senteret skal ha høy kompetanse og kvalitet i arbeidet og tjenestene vi tilbyr og leverer. Forskning og utviklingsarbeid er med på å legge premissene for dette.

 

Lang erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Det er relativt nytt at sentrene for sjeldne diagnoser skal initiere og drive egen forskning. Frambu har imidlertid i lang tid vært samarbeidspart i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. Senteret har derfor gode forutsetninger for å drive egen forskning.

 

Virksomheten egner seg særlig godt til forskning innen følgende fag:

 • ergoterapi
 • ernæringsfysiologi
 • fysioterapi
 • genetisk veiledning
 • medisin
 • psykologi
 • sosialt arbeid
 • spesialpedagogikk

 

Frambus forskningsstrategi

For å drive best mulig forskning, har vi utviklet en egen forskningsstrategi. Hovedvekten av forskningen på Frambu ligger på diagnosespesifikk kunnskap, deltakelses- og brukerperspektivet og problemstillinger knyttet til det å leve med en sjelden eller lite kjent diagnose. Satsningsområdene vurderes hvert år og nedfelles i den årlige Frambuplanen.

Strategiske satsningsområder for forskningen på Frambu pr 2017 er:

 • forskning på erfaringer med å leve med sjeldne og lite kjente funksjonshemninger både med fokus på livsløpsperspektivet, på medisinsk og på kommunikasjon
 • forskning på særfaglig og tverrfaglig oppfølgning og behandling av sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
 • systematisk, vitenskaplig evaluering av effekten av Frambus tilbud
 • samhandling og kunnskapsdeling i helsetjenesten
 • at det også drives forskning i godkjente doktorgradsprosjekter.

 

Frambus forskningsstrategi PDF

Vil du dele dette med noen andre?