Deltidsstudium: Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Tekstplakat med ord om helsepedagogikk

Våren 2024 tilbyr Høgskolen i Innlandet og Frambu studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser”. Emnet er på 15 studiepoeng og gjennomføres på deltid over et halvt år. Det har vært arrangert årlig siden 2019, med fulle kull og gode tilbakemeldinger. Studiet er nettbasert og har digital oppstartsamling, fem webinarer og hjemmeeksamen. Noe for deg eller noen du kjenner?

Stadig flere får og lever med en sjelden diagnose i Norge. Behovet for kompetanse om dette er derfor økende. Studieemnet “Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser” gir grunnleggende kunnskap om sjeldne diagnoser og ulike typer tilrettelegging.

Studiet passer som valgfritt studieemne for studenter i helse-, sosial- eller pedagogiske fag og som etterutdanning for alle som kan møte barn, ungdom eller voksne med sjeldne diagnoser i arbeidet sitt, for eksempel i helsestasjon, barnehage, skole, hjem, arbeid, fritid, habiliteringstjeneste, PPT, barnevern, NAV eller liknende.
.

.
Hva er helsepedagogikk?

Helsepedagogikk handler om samhandlingen mellom fagpersoner og brukere, og har som mål å styrke kompetansen innen pasient- og pårørendeopplæring. Det handler om å styrke brukerens handlingskompetanse og motvirke forhold som kan føre til passivitet eller uheldig avhengighet til hjelpeapparatet. Det handler også om å forstå hva som fremmer læring og mestring, og hva som kan være til hinder for dette.
.

Studieemnet består av følgende moduler
 • Hva er en sjelden diagnose?
 • Ulike typer diagnoser og særlige utfordringer ved dem
 • Helsepedagogikk ved sjeldne diagnoser
 • Livsløpsperspektiv og langsiktig planlegging
 • Holdninger og etikk
  .
Formålet med studiet

Hensikten med studiet er å gi fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer med sjeldne diagnoser økt kunnskap, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse.
.

Bakgrunnen for studiet

Det finnes trolig rundt 250 000 personer med en sjelden diagnose i Norge. Det er dokumentert at mangel på kunnskap om sjeldne diagnoser blant fagpersoner er en stor utfordring for personer med en sjelden diagnose og deres pårørende. Det er vesentlig for disse at tjenesteyterne i deres hjemkommune har egen kunnskap, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.
.

Praktisk informasjon
 • Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å kunne delta
 • Søknadsfrist er 15. november 2023 (begrenset antall plasser)
 • Studiet starter med en digital samling i andre halvdel av januar 2024
 • Studieavgiften er kr 9 000 og inkluderer kostnader knyttet til eksamen (semesteravgift kommer i tillegg)
 • Bestått eksamen gir 15 studiepoeng
.
Les mer om studiet og hvordan du kan melde deg på hos Høgskolen i Innlandet

 

.

Vil du dele dette med noen andre?