Tilrettelegging for en god skolestart for barn med en sjelden diagnose

Betydningen av samarbeid

Samarbeidet mellom barnehage og skole i forbindelse med skolestart er omtalt både i Rammeplan om barnehagenLæreplanverket for Kunnskapsløftet og i Opplæringsloven. 

Trykk på Stortinget for å se hva som står i Opplæringsloven § 13-5 

Opplæringsloven § 13-5

«Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får ein trygg og god overgang. 

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbeidet og skal utarbeide ein plan for overgangen frå barnehage til skole og skolefritidsordning.» 

Kilde: Lovdata

Skolen har også en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenesteytere, som f.eks. pedagogisk-psykologisk tjeneste, fysioterapeut og ergoterapeut, om kartlegging og oppfølging av elever med funksjonsnedsettelse.

FOTO: Fra eldst til yngst - veileder fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skoleDenne veilederen inneholder anbefalinger om hvordan en god overgang kan planlegges og tilrettelegges og det blir understreket at skolen må gjøre seg kjent med barnet, og ikke bare diagnosen eller eventuelle behov for spesiell tilrettelegging. 

Veilederen gir også klare anbefalinger for hva barnehagen og skolen bør samarbeide om.

Les også intervjuet med rektor Christian Ludvigsen om hvordan Ålvundfjord skole forberedte seg på å ta imot en elev med en sjelden diagnose.  

Samarbeid med foreldre 

En viktig oppgave for barnehage og skole er å trygge foreldrene i overgangen. Det er av stor betydning for foreldrene at de ikke opplever å stå alene, men at de er en del av et team. På kurs på Frambu om skolestart for barn med sjeldne diagnoser har foreldrene drøftet hva de trenger for å oppleve overgangen som trygg; 

  • å bli inkludert i arbeidet med overgangen 
  • å få en god dialog og et nært samarbeid med skolen 
  • at skolen og lærerne er interessert og engasjert i barnet 
  • å få på plass tiltak god tid før skolestart 

Det er foreldrene som kjenner barna og de utfordringene de har best. I en overgangsprosess er det derfor svært viktig at foreldrene blir sett på som en ressurs og at de blir tatt på alvor. 

I filmen Skoleveien – to historier om skolestart, utgitt av Statped, følger vi to barn med funksjonsnedsettelse og deres foreldre i overgangen fra barnehage til skole. Den ene historien viser et miljø som planlegger overgangen godt og hvor det etableres tett samarbeid mellom forelder, barnehage og skole for å sikre kompetanseoverføring. Den andre historien viser en mer kronglete skolestart, hvor etablering av samarbeid mellom partene og avklaring av skoletilbud, ressurser og oppfølging tar tid.

Å planlegge en god overgang  

For barn med sjeldne diagnoser som innebærer en funksjonsnedsettelse er det viktig å starte planleggingen i god tid. Dersom barnet har en sjelden diagnose som innebærer at det er behov for større fysiske tilpasninger, bør planleggingen begynne to år før skolestart. Dette kan også gjelde dersom skolen har behov for særlig kompetanseheving for å møte barnet på en god måte. For andre vil det være tilstrekkelig at skolen involveres ca. et år før overgangen.

Plan for overgangen til skolen bør fremkomme i barnets individuelle plan (IP), dersom dette er utarbeidet. Når en skal starte planleggingen av overgangen fra barnehage til skoler det mange ting en skal tenke på. Nedenfor skisseres noen suksesskriterier for en god overgang og du finner mer om tilrettelegging for overgang mellom barnehage og skole i artikkelen om relevante lenker.

I emnene under ser du syv punkter som er viktig å ta med når du planlegger en god overgang til skolen.