Utfordrende atferd hos elever med Smith-Magenis’ syndrom

Publisert: 30. juni 2020

Skoleelev med Smith-Magenis' syndrom

Personer med utviklingshemning har økt risiko for å utvikle utfordrende atferd. Barn med Smith-Magenis’ syndrom har en kompleks atferdsprofil som kan ha negativ innvirkning på den enkeltes læringsevne og være utfordrende for skolens ansatte å håndtere. Det går frem av en artikkel skrevet av blant annet spesialpedagog Heidi E. Nag fra Frambu.

Sammen med flere andre, har hun undersøkt hvordan ansatte rundt barn med Smith-Magenis’ syndrom opplever atferden deres på skolen og hvordan de forholder seg til disse barna i arbeidet sitt.

Undersøkelsen viser at den utfordrende atferden ved Smith–Magenis’ syndrom som regel inkluderer både utagerende og ikke-utagerende atferd. Mens utagerende utfordrende atferd ofte er lett å beskrive, for eksempel som aggresjon, stereotyp oppførsel, selvskading eller ødeleggelse av eiendom, fant forskerne det vanskeligere å beskrive den ikke-utagerende utfordrende atferden de så. Denne kunne blant annet handle om at mange av elevene alltid krever full oppmerksomhet eller vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på for å provosere, at mange kan være veldig intense og krevende å være alene med osv.

– Det viktigste funnet i undersøkelsen er at den intense, ikke-utagerende utfordrende atferden til personer med diagnosen oppleves minst like krevende, ja kanskje til og med mer krevende, å håndtere for skolepersonalet enn den utagerende utfordrende atferden. Kanskje skyldes dette at det har vært mye fokus på håndtering av utagerende utfordrende atferd i skolen, mens utfordrende atferd som ikke synes så godt har havnet litt i annen rekke. Kanskje har vi glemt at skolepersonalet trenger både bistand og forståelse når de står i situasjoner der de håndterer denne type atferd også, sier Heidi E. Nag.

Hun mener funnene i undersøkelsen viser at det, i tillegg til fokus på utagerende utfordrende atferd, også bør legges større vekt på utdanning, veiledning og støtte av skolepersonell i møte med ikke-utagerende utfordrende atferd ved undervisning av barn med Smith-Magenis’ syndrom.

Les hele artikkelen her: 
School Staff’s Experiences and Coping Related to the Challenging Behaviour of Children with Smith-Magenis Syndrome in Schools: A Q Methodological Study

.

Vil du dele dette med noen andre?