Endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Publisert: 18. juni 2018

Endringer i barnehageloven og opplæringsloven

Det er foretatt noen endringer i disse lovene som kan ha betydning for noen av Frambus brukere. Blant annet er retten til opplæring i og bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen styrket.

 

Endringer i barnehageloven
Barnehagelovens § 19 i slår nå fast at barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Paragrafen slår videre fast at barna det gjelder har rett til spesialpedagogisk hjelp til nødvendig opplæring i bruk av ASK.

Kravet til pedagogisk kompetanse og grunnbemanning i barnehagen er tydeliggjort i lovens § 17 og § 18. Det åpnes fortsatt for dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning, men kravet om norskferdigheter for styrer eller leder i barnehagen er styrket.

Endringer i opplæringsloven
Opplæringslovens § 13-5 presiserer nå at skolen (skoleeier) har ansvar for å samarbeide med barnehagen om elever før de skal begynne på skolen. Barnehagen har plikt til å delta i dette samarbeidet (jfr. barnehagelovens § 2a). Skolefritidsordningen skal også involveres i samarbeidet for å utarbeide en plan for å bidra til en trygg og god overgang for barnet.

Opplæringslovens § 1-3 viderefører retten til tilpasset opplæring. Retten til tidlig innsats for elever i småskolen (1.-4. klasse) er flyttet til § 1-4, og presiserer hvem som kan få slik hjelp og at skolen kan sette inn tiltak om midlertidige organisatoriske løsninger, for eksempel eneundervisning uten sakkyndig vurdering og enkeltvedtak.

Les mer i lovetekstene fra Lovdata

Vil du dele dette med noen andre?