Flere får bedre nytte av pleiepengeordningen

Publisert: 1. juli 2019

syk jente hviler med bamse i armkroken

Reglene for graderte pleiepenger er endret fra 1. juli 2019. Hovedregelen er fortsatt at pleiepengene skal graderes ned for hver time barnet har tilsyn fra andre, men det åpnes også for gjøre unntak fra denne regelen.

Unntak kan gjøres når det er nødvendig at foreldrene eller andre faste omsorgspersoner må være i beredskap på grunn av barnets ustabile somatiske eller psykiske helsetilstand eller fordi de må hente seg inn etter hyppig eller langvarig tilsyn med barnet om natten.

Dette betyr at NAV kan ta hensyn til at foreldre og andre faste omsorgspersoner ikke kan arbeide så mye som andres tilsyn med barnet skulle tilsi fordi de må være i beredskap eller har hatt nattevåk.

Det kommer sannsynligvis en forskrift som utdyper de nye reglene fordi disse reglene medfører bruk av skjønn. Helse- og omsorgsdepartementet gir uttrykk for at skjønnsutøvelse vil kunne føre til noe mer forskjellsbehandling, men at det er nødvendig for å ivareta individuelle forskjeller og de ulike behovene familier har. De legger vekt på at de nye reglene tar hensyn til at noen foreldre og andre faste omsorgspersoner ikke kan være i arbeid selv om barnet har tilsyn av andre.

Av lovforarbeidene fremgår det at NAV kan kreve dokumentasjon fra lege når de gjør sin skjønnsmessige vurdering av om det skal gjøres unntak fra hovedregelen om graderte pleiepenger.

Om den skjønnsmessige vurderingen ved nattevåk står det at

  • det må legges vekt på det faktiske omfanget av nødvendig nattevåk
  • det må foretas en vurdering av årsakssammenhengen mellom barnets sykdom og hvor mye forelderen er våken på natten
  • det må tas stilling til om forelderen har behov for å sove hele eller store deler av tiden barnet er i barnehagen eller på skolen ut fra omfanget av og årsaken til nattevåken
  • det kan legges vekt på hvilken bistand familien tilbys fra kommunale helse- og omsorgstjenester og om bruk av f.eks. velferdsteknologi ivaretar (deler av) behovet for overvåkning nattestid.
  • det kan også tas hensyn til hva som er vanlig for foreldre med barn i den aktuelle alder.

I den skjønnsmessige vurderingen av behovet for beredskap, må det legges vekt på sannsynligheten for at akutte kriser oppstår og hvor alvorlige disse vil være. Det kan også legges vekt på foreldrenes eller andre faste omsorgspersoners mulighet til å forlate arbeidsplassen når en krise oppstår, type arbeid vedkommende har og avstand fra arbeidsplass til der barnet oppholder seg.

Familier som har barn med en sjelden diagnose representerer et mangfold. Frambu ser med glede på at det igjen åpnes for at NAV kan utøve skjønn i sin vurdering av graderte pleiepenger. Dette gjør det i større grad enn i dag mulig å ta hensyn til det enkelte barn og den enkelte families behov for å organisere sin egen hverdag slik det passer best.

Les mer om lovendringen på Stortingets nettsider og på nettsidene til Nav.

Vil du dele dette med noen andre?