Fysioterapi til barn med nevrodegenerativ sykdom og behov for palliasjon

Publisert: 1. februar 2021

Lek som fysioterapi

Frambu har undersøkt fysioterapeutens rolle i diagnostiseringsfasen, oppfølgingen og det tverrfaglig samarbeidet når barn har nevrodegenerativ sykdom og behov for palliasjon. Hensikten med studien var å få mer kunnskap om fysioterapeuters tanker og erfaringer med slikt arbeid.

.
Bakgrunn for studien

Det står lite om fysioterapeutens arbeidsoppgaver i oppfølgingen av barn med livsbegrensende sykdom i den nasjonale faglige retningslinjen for palliasjon av barn og unge. Det finnes retningslinjer for fysioterapi til voksne med behov for palliasjon og en veileder om fysioterapi til kreftpasienter, men det mangler nærmere beskrivelse av fysioterapeuters bidrag i arbeidet med palliasjon til barn med andre tilstander som gir forkortet livslengde.

Funn fra studien

Resultatene fra studien tyder på at kommunale fysioterapeuter bidrar på flere måter inn i den tverrfaglige helseoppfølgingen til barn i målgruppen. Når det gjaldt direkte oppfølging, la fysioterapeutene som ble intervjuet i undersøkelsen vekt på betydningen av å gi barnet kroppserfaringer, å være i relasjon og å gi lindring. Når det gjaldt tverrfaglig samarbeid, deltok de i dette gjennom veiledning, kompetanseheving og samarbeid innad i og mellom tjenestenivåer.

Les mer  i denne fagartikkelen i Fysioterapeuten

Les våre omtaler av raskt fremadskridende sykdommer som rammer sentralnervesystemet her

.

Vil du dele dette med noen andre?