Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Publisert: 14. februar 2016

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) ble opprettet 1. januar 2016. Formålet med omorganiseringen er å få en mer effektiv og brukervennlig klagebehandling.

Følgende sakstyper skal behandles av det nye organet:

  • Klager over vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning som gjelder pasientskade.
  • Klager over vedtak som berører helsepersonell (vedtak fattet av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Helsedirektoratet eller Statens helsetilsyn).
  • Klager over vedtak etter apotekloven kapittel 3-9.
  • Klager over vedtak fra de regionale helseforetakene om avslag på søknad om dekning av nødvendig helsehjelp i utlandet på grunnlag av manglende kompetanse i Norge.
  • Klager over vedtak som gjelder førerkortforskriften § 14-1.
  • Klager over vedtak som gjelder forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer § 3. Søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Klager over vedtak fra HELFO (folketrygdloven kapittel 5 m.m.) behandles fortsatt i HELFO og vil først overføres til Helseklage i 2017.

Les mer hos www.helseklage.no.

Vil du dele dette med noen andre?