Trengs det et eget eldreombud? 

Publisert: 17. desember 2019

Eldre par

Regjeringen ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen og foreslo derfor opprinnelig å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Dette bli i etterkant endret til å bli et nasjonalt eldreombud. Nå er forslaget på høring. I Frambus høringssvar stiller vi spørsmål ved behovet for å opprette et slik ombud.

Regjeringen ønsker å lovfeste opprettelsen av et eldreombud som skal «bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet».

– Vi mener at Helse- og sosialombudene, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudsmannen kan ivareta eldres utfordringer på lik linje med andre gruppers utfordringer. Temaene som listes opp som typiske for eldreombudets arbeidsområde, er i all hovedsak de samme temaene som berører personer med nedsatt funksjonsevne gjennom hele livsløpet, forklarer Lise Beate Hoxmark, som har skrevet Frambus høringssvar.

Hun mener lovfesting er et sterkt virkemiddel. Når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert personer med utviklingshemming, har Regjeringen laget en strategiplan og en handlingsplan. I tillegg er en veileder om kommunale tjenester til personer med utviklingshemming, en stortingsmelding som følger opp NOUen “På lik linje” og en likeverdsreform under arbeid. Men Stortinget stemte våren 2019 ned et forslag om å innlemme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. 

– Vi er bekymret for at det å lovfeste et eldreombud, kan ta oppmerksomhet bort fra andre grupper som i minst like stor grad har behov for at noen er pådriver for og følger med på at deres interesser, rettigheter og behov i samfunnet blir ivaretatt, forteller Hoxmark.

Alt tyder likevel på at eldreombudet opprettes.

– Vi på Frambu mener i så fall at personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert personer med utviklingshemming, må inkluderes når mangfoldet blant eldre skal beskrives. Det må komme frem at dette er grupper som har spesielle utfordringer knyttet til det å bli eldre, understreker Hoxmark.

Les høringsdokumentene her
(Høringsfristen er 15. januar 2020)

 


. 

Vil du dele dette med noen andre?