Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Publisert: 5. februar 2020

Ungdom med utviklingshemning

Arbeidet med Veileder om helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming er i gang. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av våren. Frambu deltar i referansegruppen for veilederen på vegne av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Det samme gjør Nasjonal kompetansetjeneste for oral helse ved sjeldne diagnoser. 


Utkastet til veileder omfatter så langt følgende områder:

  • selvbestemmelse, beslutningsstøtte og brukermedvirkning
  • samarbeid med familie, pårørende og verge
  • livsoverganger
  • habilitering og bistand i dagliglivet
  • helseoppfølging
  • adferd som utfordrer
  • kompetanse og samarbeid i tjenesten
  • dokumentasjon og taushetsplikt 
Mye bra

Frambu har gitt innspill til forslaget til veileder i flere omganger

– Av positive tilbakemeldinger har vi blant annet fremhevet synliggjøringen av helse både i et eget kapittel og gjennomgående i veilederen, vektleggingen av kompetanse hos tjenesteyterne og tydeliggjøringen av lederansvaret på området. Vi er også godt fornøyde med at helseaspektet endelig har fått sin rettmessige plass i en veileder om personer med utviklingshemming, forteller Lise Beate Hoxmark, som er Frambus representant i referansegruppen.

Forslag fra Frambu

Frambu har foreslått å legge til et avsnitt om hvorfor det er viktig å finne frem til en årsaksdiagnoseta og å ta inn kort informasjon om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

– Vi har også foreslått en gjennomgang av veilederen for å vurdere om formuleringene er tilstrekkelig nyansert og dekkende for personer med alle grader av utviklingshemming. I tillegg har vi understreket at vedtaksfesting bør være en foretrukket praksis og at vedtakene må være så konkret utformet at det er mulig å kontrollere at tjenestene gjennomføres som forutsatt og vedtatt. Frambu er også opptatt av at det ved mistanke om utviklingshemming skal henvises til utredning i spesialisthelsetjenesten. Videre har vi kommet med innspill om ernæring og behovet for presiseringer knyttet til sjeldne diagnoser, oppsummerer Hoxmark. 

Vil du vite mer?

Les alle Frambus innspill til veileder om helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming her

.

Vil du dele dette med noen andre?