Internt kurs – helsepedagogikk

Gjeldende Status
Ikke Registrert
Pris
Gratis

I 2019 gjennomførte Frambu og Høgskolen i Innlandet for første gang studieemnet som heter Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser. Emnet er lagt opp som et nettstudium som gir 15 studiepoeng.

Helsepedagogikk er et viktig og nyttig fag for alle som jobber på Frambu. Derfor har vi laget et nettkurs basert på alle læringsressursene som er laget til studiet, slik at alle ansatte kan få mulighet til å benytte seg av dem.
Læringsressursene er i form av videoer, videoforelesninger, podkaster og webinarer i tillegg til bøker og artikler.

Hva er helsepedagogikk?

“Begrepet helsepedagogikk forstås av flere som det å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere og pasienter som har helseutfordringer og deres pårørende”.
Denne definisjonen er hentet fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring.

Helsepedagogikk er et stort og sammensatt fagområde, og det inkluderer svært mye av det vi til daglig jobber med på Frambu.

 • å legge til rette for mestring
 • god kommunikasjon med person med diagnose og pårørende
 • brukermedvirkning

For å få tak i hva dette fagområdet er, anbefales å starte med Una Stenbergs forelesning på oppstartsamlinga. Du finner den i modul 1, i emnet som heter Oppstartsamling.


 

For de som gjennomfører studieemnet gjennom Høgskolen i Innlandet, har vi definert læringsmål.
Du kan bruke dem til å få en oversikt over hva du kan få ut av å gå gjennom noen, mange eller alle læringsressursene:

Læringsmål

Etter du har gjennomført dette studiet skal du ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva som defineres som en sjelden diagnose
 • har kunnskap om særlige utfordringer knyttet til det å ha en sjelden diagnose
 • har kjennskap til sentrale helsepedagogiske prinsipper
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for læring og utvikling for personer med ulike funksjonsnedsettelser knyttet til sjeldne diagnoser
 • har kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • forstår betydningen av samarbeid med ulike aktører i et tverrfaglig samarbeid for best mulig læring og utvikling hos personer med en sjelden diagnose

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for livsmestring for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med sjeldne diagnoser
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i fagområdet, og gjennom dialog og refleksjon bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i faglige og etiske problemstillinger og betydningen av brukermedvirkning.

 

 

Kurs Innhold

Utvid Alle
Litteratur som er relevant