Kurs for nyansatte på Frambu (testversjon høsten 2021)

Velkommen som ny ansatt på Frambu!
Vi er glad for å ha deg ombord

Frambu sett fra innkjørselenDet er spennende å begynne i ny jobb. For noen er dette kanskje din første jobb, mens andre har flere erfaringer med å starte i ny jobb. Uansett: Det er veldig mye nytt! Menneskene er nye, oppgavene er kanskje nye for deg, og selve bygningen er ganske sammensatt, med mange kriker og kroker.

Vi lover deg at det tar ikke lang tid før du finner fram:-)

Vi vet at den første tida i ny jobb er viktig, og vi jobber hele tiden med å bli bedre til å gjøre starten så god som mulig. Dette nettkurset er helt nytt – ja, det er så nytt at vi kaller det test-versjon, og vi trenger dine tilbakemeldinger. Noter gjerne ned noen stikkord underveis, slik at du på slutten av kurset kan oppsummere hva som var bra, hva du savner mv.

Nyansattprogrammet består av dette nettkurset, en halvdagssamling med andre nyansatte og ledelsen, og avdelingens skreddersydde plan for akkurat deg til akkurat din jobb.
Dette kurset er obligatorisk ved oppstart på Frambu, og skal tas i løpet av den første måneden din som ansatt.

Kurset gir en kort innføring i Frambus historie, virke, organisering og måte å tenke på, og det gir deg noen tips til din første tid på Frambu. Kurset er delt inn i to hovedseksjoner – den første gir en introduksjon til hvordan Frambu drives, og den andre gir deg tips til din første tid her. Trykk på hver seksjon nedenfor for å begynne!

13.08.2021

Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen

Hensikt med nettkurset: 

Å styrke forståelsen for hva som er spesielt med å begynne på skolen når du har en sjelden diagnose. 

Målgruppe: 

Ansatte i barnehage, skole og andre tjenesteytere i kommunen som arbeider med barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen. Nettkurset er også relevant for foreldre og andre pårørende.  

Innledning til kurset:

Overgangen fra barnehage til skole beskrives ofte som en sårbar prosess, spesielt for barn med ulike type funksjonsnedsettelser. En av grunnene til dette kan være at barna skal gå fra barnehagens lekende pedagogikk, med gode muligheter til individuelt tilpasset innhold, til en skolehverdag med andre krav og forventninger til læring og atferd. Når barnet skal begynne på skolen er det derfor viktig at både barnet og foresatte føler seg trygge på at barnehagen og skolen gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng.

En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Det handler både om at læringspotensialet hos det enkelte barnet ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet i det videre skoleløpet får mulighet til å bygge på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen.

 

Mye er skrevet om overgangen mellom barnehage og skole og viktigheten av samarbeid mellom foreldrene og de arenaene. I dette nettkurset vil vi imidlertid sette fokus på barn med sjeldne diagnoser som skal begynne på skolen og hva som kan være spesielt viktig å ta hensyn til når barnet har en diagnose som er lite kjent.

Nettkurset tar utgangspunkt i offentlige dokumenter, forskning, relevante artikler og erfaringer fra foreldre til barn med sjeldne diagnoser og deres nærmeste tjenesteytere. Nettkurset er i tillegg supplert med intervjuer av foreldre, fagpersoner og relevante artikler på tema.

08.04.2020

NF1 – tilrettelegging i skolehverdagen

Hensikt
Nettkurset skal gi deg som jobber i skolen bedre forutsetninger for å møte elever med nevrofibromatose type 1 (NF1) på en god måte. Nettkurset skal bidra til å trygge deg som møter elever med denne diagnosen og bidra til at du kan tilrettelegge skolehverdagen på en så god måte som mulig.  

Trygge fagpersoner tar kunnskapsbaserte valg og bidrar til å gi trygge og forutsigbare rammer slik at elevene blir inkludert i både det sosiale fellesskapet og læringsfellesskapet på skolen.   

Målgruppe
Ledelse, lærere og assistenter som har ansvar for en elev med NF1. Nettkurset henvender seg primært til pedagogisk personale, assistenter og andre som arbeider med elever med nevrofibromatose type 1 i grunnskole og SFO/aktivitetsskole.

Læringsmål for nettkurset: 

Gjennom å ta dette nettkurset vil du få nyttig informasjon om NF1. Du vil få en innføring i hva NF1 er og hvordan sykdommen påvirker de som har den.  For deg som jobber i skolen og treffer en elev med NF1 er det viktig å ha nok kunnskap om denne sjeldne diagnosen til at du kan tilrettelegge for at din elev skal få en god skolehverdag med et sosialt og faglig utbytte.   

Dette vil vi gjøre gjennom å presentere en kort introduksjon om hva NF1 er, hvordan kan det være for en elev og hans foreldre å få en slik diagnose, hva er viktig for en som jobber i skolen å vite noe om? 

Det vil bli presentert erfaringer om god fysisk tilrettelegging og pedagogisk tilrettelegging. Vi erfarer at mange i skolen kan føle seg usikre på hvordan de skal snakke om diagnosen til andre elver og også med gutten selv. Dette er også temaer som vil bli berørt i dette nettkurset.

Kurset har fem moduler, og hver modul varer i ca 30 minutter og består av tekst, bilder og film.

25.03.2020

Internt kurs – helsepedagogikk

I 2019 gjennomførte Frambu og Høgskolen i Innlandet for første gang studieemnet som heter Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser. Emnet er lagt opp som et nettstudium som gir 15 studiepoeng.

Helsepedagogikk er et viktig og nyttig fag for alle som jobber på Frambu. Derfor har vi laget et nettkurs basert på alle læringsressursene som er laget til studiet, slik at alle ansatte kan få mulighet til å benytte seg av dem.
Læringsressursene er i form av videoer, videoforelesninger, podkaster og webinarer i tillegg til bøker og artikler.

Hva er helsepedagogikk?

“Begrepet helsepedagogikk forstås av flere som det å anvende pedagogiske prinsipper og verktøy for å fremme læring, mestring og helse hos brukere og pasienter som har helseutfordringer og deres pårørende”.
Denne definisjonen er hentet fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring.

Helsepedagogikk er et stort og sammensatt fagområde, og det inkluderer svært mye av det vi til daglig jobber med på Frambu.

 • å legge til rette for mestring
 • god kommunikasjon med person med diagnose og pårørende
 • brukermedvirkning

For å få tak i hva dette fagområdet er, anbefales å starte med Una Stenbergs forelesning på oppstartsamlinga. Du finner den i modul 1, i emnet som heter Oppstartsamling.


 

For de som gjennomfører studieemnet gjennom Høgskolen i Innlandet, har vi definert læringsmål.
Du kan bruke dem til å få en oversikt over hva du kan få ut av å gå gjennom noen, mange eller alle læringsressursene:

Læringsmål

Etter du har gjennomført dette studiet skal du ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hva som defineres som en sjelden diagnose
 • har kunnskap om særlige utfordringer knyttet til det å ha en sjelden diagnose
 • har kjennskap til sentrale helsepedagogiske prinsipper
 • har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for læring og utvikling for personer med ulike funksjonsnedsettelser knyttet til sjeldne diagnoser
 • har kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • forstår betydningen av samarbeid med ulike aktører i et tverrfaglig samarbeid for best mulig læring og utvikling hos personer med en sjelden diagnose

Ferdighet

Kandidaten

 • kan tilrettelegge for livsmestring for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser
 • kan reflektere over eget arbeid i møte med personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende
 • kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i arbeidet med sjeldne diagnoser
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i fagområdet, og gjennom dialog og refleksjon bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
 • har innsikt i faglige og etiske problemstillinger og betydningen av brukermedvirkning.

 

 

22.03.2020

Hvordan tilrettelegge skolehverdagen for elever som har Duchennes muskeldystrofi?

Andreas Eikin - FOTO: MARKUS OLSEN / NRK

Hensikt:

Nettkurset skal gi deg som møter en elev med Duchennes muskeldystrofi grunnleggende kunnskap om diagnosen. Kurset skal bidra til at du skal ta kunnskapsbaserte valg og tilrettelegge slik at eleven får en best mulig skolehverdag.

Målgruppe:

Ledelse, lærere og assistenter som har ansvar for en elev med Duchennes muskeldystrofi. Nettkurset henvender seg primært til de som jobber i grunnskolen, men deler av kurset vil kunne være egnet også oppover i videregående skole.

Varighet:

Kurset tar ca. 1,5 time å gjennomføre

20.03.2020

Angelmans syndrom – bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Målgruppe

Alle som yter tjenester til eller har kontakt med personer med Angelmans syndrom eller liknende diagnoser som innebærer et behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Innhold i kurset

Personer med Angelmans syndrom har som regel lite eller ikke noe verbalt språk. Derfor har de behov for en alternativ eller supplerende måte å uttrykke seg på. I dette nettkurset får du kunnskap om hvordan du kan ta i bruk alternative eller supplerende kommunikasjonsløsninger for personer med Angelmans syndrom. Gjennom kurset vil du bli kjent med Anna med Angelmans syndrom, foreldrene hennes og fagpersoner som jobber med henne.

Kurset består av tre deler:

 • Innledning – Angelmans syndrom og ASK
 • Praktisk bruk av ASK
 • Samarbeid og holdninger rundt ASK
Praktisk informasjon

Kurset er gratis og tar ca 1 time å gjennomføre.
Du velger selv om du vil ha kursbevis eller ikke

17.03.2020