Fritid

Behovet for ulike fritidsaktiviteter blant unge med fragilt X syndrom (FXS) er like stort som blant andre ungdommer. Dersom personer med FXS skal kunne delta på fritidsarenaen, vil det ofte være nødvendig med økt tilgjengelighet og tilrettelegging av innholdet. Behovene vil variere ut fra utviklingsnivået, interesser og og ferdigheter hos den enkelte.

Før en setter i gang et stort program for å identifisere og fjerne hindringene for deltakelse, bør en ha klart for seg hvilke aktiviteter det er ønske om å delta på. Ungdom med funksjonshemninger kan være mindre vant med å velge selv og kan komme til å si ja til ting selv om de egentlig ikke har særlig lyst. Det trengs litt øvelse i å kunne velge, og det må finnes reelle valgmuligheter. Skal folk kunne gjøre gode valg, er det viktig å bygge opp kunnskap om mulighetene. Da vil en lettere finne fram til noe som kan mestres og som man kan ha glede av. Dette bør gjøres i dialog med personen selv, foresatte og andre som kjenner personen med FXS godt.

Alle bør kunne ha mulighet til deltakelse og aktivitet, til å velge, oppleve mestring og vekst, selvfølelse og respekt, og å kunne utnytte egne muligheter og bryte noen barrierer. Alle skal ha mulighet til å være en vinner av og til, og de som står rundt må bidra til at det skal kunne skje.

Lista bør ligge høyt når det gjelder kvalitet og kvantitet på tiltak, men det må settes realistiske delmål slik at en kan oppleve vekst og utvikling.

Unge med funksjonshemninger skal selvsagt også kunne velge om de i det hele tatt vil drive en fritidsaktivitet og hvilken aktivitet de vil drive. Miljøet rundt barn og unge med funksjonshemninger kan lett legge for stor vekt på aktiviteter som kan gi bedret funksjonsnivå. Ungdom bør få bruke fritida til annet enn bare ferdighetstrening. Det er viktig å få gjøre «ungdomsting»; høre på musikk, gå på konserter, prate med jevnaldrende, lese blader, se på video med mer.

Les mer på Frambus temaside om aktivitet og deltakelse.

Sist oppdatert 24. april 2024

Vil du dele dette med noen andre?