Tilrettelegging for læring

Kognitiv funksjon og læring

Mange med VCFS har en ujevn kognitiv profil med vansker innen enkelte områder. De kan ha redusert evne til å tolke synsinntrykk og har ofte nonverbale lærevansker (NVL). NVL kan påvirke berørings- og synsoppfatning, rom-/retningssans og sansemotorisk integrasjon samt flere andre kognitive funksjoner som har stor betydning for mestring av nye eller uventede situasjoner. Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker  og vansker med teoretisk og abstrakt tenkning kan i skolesammenheng gi økt behov for tilrettelegging. Problemer med planlegging, komme i gang med og utføre oppgaver, er ofte områder som krever oppfølging i barnehage og skole.

Til tross for økt risiko for vansker på ulike områder, er det stor variasjon innen gruppen med personer med VCFS. Enkelte har ikke lærevansker og har ikke behov for tilrettelegging i barnehage og skole. Frambu kjenner til personer med VCFS med høyere utdanning.

Kommunikasjon og språk

Verbalspåket er ofte forsinket i tidlig barnealder, og det er vanlig med alternativ og supplerende kommunikasjon før verbalspråket viser en god utvikling. Ved skolestart kan barna vise relativt gode språklige ferdigheter i form av adekvat lydering og godt språklig minne. De kan følge en vanlig utvikling innen leseopplæringen. Etter hvert som kravene øker, vil mange kunne slite med innholdsforståelsen. Mange med VCFS har lite mimikk, og dette kan bidra til usikkerhet ved kommunikasjon.

Sosial og emosjonell utvikling 

Barn og ungdommer med VCFS kan være mer utrygge i sosiale sammenhenger og kan ha behov for skjerming fra større grupper, deler av skolehverdagen. De kan være sårbare for sanseinntrykk og kan lett bli overstimulert i krevende miljøer. Enkelte kan vise tegn på mistrivsel og ha behov for å isolere seg.

Barnehage og skole bør ha et tett samarbeid med foreldre for lettere å kunne avdekke mistrivsel og utrygghet. Barn og ungdom med VCFS er ofte avhengig av trygge voksenpersoner som kan være en støtte ved behov og som kan bidra til at de kan takle utfordringer i hverdagen.

Kartlegging

Kartlegging av språk og kognitiv funksjon kan bidra til riktig forståelse av funksjonsnivå og behov for tilrettelegging. Symptomer som gir mistanke om ADHD/ADD eller autismespekterforstyrrelser bør følges opp med utredning og tiltak.

 

Faglig oppdatert 19.03.2020

Vil du dele dette med noen andre?