Rettigheter og tjenester

Familier der et familiemedlem har Potocki-Lupskis syndrom (PTLS) vil gjennomgående ha behov for kontakt med et bredspektret tjenesteapparat. Hvilke deler av tjenesteapparatet det er behov for å ha kontakt med, og omfanget av tjenestene, vil variere med hver enkelt person med PTLS og den enkelte familie. Det avhenger også av hvilken fase av livet personen med PTLS er i.  

De fleste med Potocki-Lupskis syndrom har mild til moderat utviklingshemming. Mange har omfattende helseutfordringer som må følges opp. Behov for omfattende tilsyn, tilrettelegging og oppfølging gjør at familier til personer med denne diagnosen opplever hverdagen som utfordrende.

Ytelser og tjenester fra det offentlige kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. Tjenester som for eksempel støttekontakt og avlastning kan være avgjørende for at personen med PTLS og familien skal kunne ha en tilfredsstillende hverdag. Mange behov skal følges opp og tjenester koordineres, så en velfungerende ansvarsgruppe og individuell plan er også viktig.

Personer med Potocki-Lupskis syndrom beskrives ofte som sosiale, men også engstelige. Forutsigbarhet og stabilitet er viktig for å oppnå trygghet, trivsel og optimal utvikling. Dette er sentralt på alle områder og i alle faser av livet.

Mange synes det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har, og hva som finnes av ulike typer tjenester.

Rettigheter og tjenester som kan være aktuelle for personer med Potocki-Lupskis syndrom og deres familier 

 • Individuell plan og ansvarsgruppe – for samarbeid, samordning og koordinering av tjenester
 • Støttekontakt  
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)  
 • Avlastning
 • Omsorgsstønad  
 • Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad  
 • Grunnstønad  
 • Pleiepenger  
 • Opplæringspenger  
 • Omsorgspenger  
 • Ledsagerbevis 
 • Endring i tjenester og ytelser ved fylte 18 år 
 • Det norske trygdesystemet
 • Arbeid – rettigheter og tilrettelegging
 • Flytte hjemmefra og oppfølging i eget hjem
 • Støtte til tannbehandling 
 • Beslutningsstøtte
 • Vergemål

Du finner nærmer informasjon om de ulike punktene på temasidene våre om rettigheter og tjenester.  

På temasidene finner du også informasjon som kan være til hjelp i søknadsprosesser og ved klage, som

 • Søknadsprosesser – nyttige tips 
 • Døgnklokke (Pårørendes oppgaver knyttet til barn/unge/voksne med en sjelden diagnose – huskeliste og assosiasjonshjelp) 
 • Ombudsordningene 
 • Rettshjelp og råd 
 • Klageordningene 

Frambus erfaring er at mange med en sjelden diagnose først får avslag når de søker om tjenester, men at de ved klage og anke ofte når frem med sin sak. 

 

Savner du informasjon om noe?

Ta gjerne kontakt med oss på info@frambu.no eller telefon 64 85 60 00.

 

Faglig oppdatert 10.07.2023 

Vil du dele dette med noen andre?