Rettigheter og tjenester CADASIL

Familier med et familiemedlem med CADASIL vil kunne få behov for kontakt med et bredspektret tjenesteapparat etter hvert som sykdommen utvikler seg. Hvilke deler av tjenesteapparatet man vil trenge kontakt med, og omfanget av tjenestene, vil variere ut fra hver enkelt person/families behov og hvilken livsfase man er i.

Behov for tilrettelegging og oppfølging gjør at personer med CADASIL og deres pårørende kan oppleve hverdagen som utfordrende. Enkelte ytelser og tjenester fra det offentlige kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, for eksempel støttekontakt og avlastning.

Mange synes det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har, og hva som finnes av ulike typer tjenester.

Rettigheter og tjenester som kan være aktuelle for personer med CADASIL og deres familier er:

 • individuell plan og ansvarsgruppe – for samarbeid, samordning og koordinering av tjenester
 • støttekontakt
 • brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • avlastning
 • omsorgsstønad
 • hjelpestønad
 • grunnstønad
 • pleiepenger
 • opplæringspenger
 • ledsagerbevis
 • rettigheter og støtteordninger for pårørende
 • rettigheter og tilrettelegging knyttet til arbeid
 • støtte til tannbehandling
 • brukermedvirkning
 • beslutningsstøtte
 • fremtidsfullmakt
 • vergemål

Les mer om de ulike punktene på våre temasider om rettigheter og tjenester.

Der finner du også informasjon som kan være til hjelp i søknadsprosesser og ved klage, som

 • nyttige tips i søknadsprosesser
 • døgnklokke (huskeliste og assosiasjonshjelp for å beskrive hjelpebehov og pårørendes oppgaver)
 • ombudsordningene
 • rettshjelp og råd
 • klageordninger
.
Savner du informasjon om noe?

Ta gjerne kontakt med oss på info@frambu.no eller telefon 64 85 60 00.

.

Vil du dele dette med noen andre?