Barn og unge med komplekse sansetap – tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Fagkurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK‐SE)

Aktuelle diagnoser
Ulike sjeldne diagnoser som medfører komplekse sansetap.
Ta gjerne kontakt med Frambu for å avklare om kurset er aktuelt for dere.

Målgruppe:
Ansatte i barnehage, grunnskole og avlastning, samt andre relevante tjenesteytere som jobber med barn og unge med komplekse sansetap. Pårørende kan også delta.

Se aktuelle diagnoser under brukerkurset i samme uke her.

Mål for kurset:
Å styrke deltakernes kunnskap om de ulike sansene og hvordan barn og unge med sammensatte vansker kan oppfatte sine omgivelser gjennom sansene. Fagkurset vil ha fokus på å forstå ulike type sanseopplevelser og hvordan omgivelsene best mulig kan tilrettelegge for mestring og deltagelse i et sansestimulerende miljø.

Fagkurset arrangeres som en del av brukerkurset “Barn og unge med komplekse medisinske utfordringer og/elle alvorlig fremadskridende sykdom”.

Godkjenning:
Norsk fysioterapiforbundKurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Godkjent med 7 timer

Norsk psykologforening
: Godkjent som 7 timer vedlikeholdsaktivitet

Fagforbundet: 
Kurset godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 7 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Norsk ergoterapiforbund
:7 timer til ergoterapispesialist innen barns helse, allmennhelse, somatisk helse eller psykisk helse.

Norsk Sykepleierforbund: 
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.Godkjenningen gjelder for to år dersom det benyttes foredragsholdere med tilsvarende kompetanse, og at kursprogrammet beholder tilsvarende faglig innhold.

Kursavgift for deltakelse på Frambu:
Kurset koster kun kr 500,-. Dette dekker materiell, lunsj og kaffe/te.
Pårørende deltar gratis.

Les mer om fagkurs her.

Delta på Frambus fagkurs via videokonferanse eller strømming
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Deltakelse via videokonferanse
For å delta på fagkurs via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Disse finnes på sykehus, NAV-kontor, bibliotek, kommunehus, skoler o.l. Deltakere som deltar via videokonferanse får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post.

Alle som ønsker å delta på Frambus fagkurs via videokonferanse bes sende en e-post til Berit Hundal video(a)frambu.no eller ringe oss på telefon 64 85 60 00 i god tid før kurset.
Meld din interesse, så gjør vi det vi kan for å finne en god løsning!
Deltakelse på videokonferanse er gratis.

Deltakelse via strømming
Dersom det strømmes til privathjem kan du gå på nettsiden vår www.frambu.no – og inn på det aktuelle kurset. Der vil det blir lagt ut en lenke til fagdagen på morgenen. Registrer navn og e-post.

Er dere flere deltakere som sitter sammen og følger kurset via strømming er det viktig å sende deltakerliste med e-post og navn til video@frambu.no
Det er ingen kursbevis dersom man tar kurset alene.