Foreslå representanter til Frambus brukerråd!

Publisert: 28. mai 2024

Figur som viser de ulike nivåene av brukermedvirkning på Frambu

Frambus brukerråd deltar i arbeidet med å sikre at senterets tjenester har god kvalitet og er relevante for brukergruppene. Brukerrådsmedlemmene velges for to år av gangen. Det skal snart velges representanter for 2025 og 2026. Vet du om en god kandidat? Da håper vi du tipser oss!

.

Hva gjør brukerrådet?

Brukerrådet skal bidra til å styrke brukermedvirkning og dialog mellom Frambu, brukernes representanter i styret til stiftelsen Frambu og brukerne av senterets tjenester. En sentral oppgave er å være rådgivende organ for Frambus ledelse og drøftingsarena for strategisk viktige saker og prosesser knyttet til tjenesteutvikling (blått felt i illustrasjonen over).

Les mer om brukerrådet her
.

Hvem kan bli brukerrådsmedlem?

Brukerrådet består av mellom seks og ni representanter. Av disse er det

  • to-tre representanter for ungdom/unge voksne med en av diagnosene Frambu jobber med
  • to-tre representanter for voksne/eldre med en av diagnosene Frambu jobber med
  • to-tre foreldre-/pårørenderepresentanter til personer med en av diagnosene Frambu jobber med

Ved oppnevning av nytt brukerråd skal det tas hensyn til både kontinuitet og fornyelse. Medlemmene skal representere et bredt spekter av Frambus diagnoser, og både små og store brukerorganisasjoner og grupper som ikke har en egen brukerorganisasjon skal være representert.
.

Har du forslag til representanter?

Forslag kan sendes på e-post til Simen Stokke innen 5. juni 2024. 

Både foreninger og enkeltpersoner er velkommen til å foreslå kandidater til brukerrådet. Alle innspill må inneholde en kort begrunnelse for hvorfor personen foreslås.
.

Hva skjer videre?

En komité bestående av de to brukerrepresentantene i Frambus styre og Frambus direktør vil vurdere innkomne forslag og innstille inntil ni representanter og tre vararepresentanter. Frambus styre vil deretter behandle innstillingen og utnevne representanter til brukerrådet. Det nyvalgte brukerrådet vil fungere fra 1. januar 2025 til 31. desember 2026.

Les mer om brukermedvirkning på Frambus her

.

Vil du dele dette med noen andre?